Leefbaar, kindvriendelijk en veerkrachtig Gent tot in 2021

Naar jaarlijkse gewoonte werd eind 2017 de budgetaanpassing besproken. 
Lees hier mijn tussenkomst voor de Groen-fractie.Bij het begin van deze legislatuur koos deze meerderheid een rode draad: een kindvriendelijkheid en leefbaar Gent. En dat is nodig, denk maar aan stijgend aantal inwoners in onze stad en alles wat daarbij dan ook komt kijken: kinderopvang, onderwijs, dienstverlening, openbaar groen, huisvesting, mobiliteit, samenleven en ecologische draagkracht.


Gezonde financiele planning


De basis lag er dus al bij het begin van deze legislatuur, maar het is duidelijk dat we met de aanpassingen in de financiële planning die specifieke uitdagingen niet uit de weg gaan.

Het is geen klein bier, om een evenwicht tot in 2021 te kunnen voorleggen en te kunnen vasthouden aan blijvende investeringen samen goed voor 540 miljoen.  De investeringen blijven bovendien duidelijk betaalbaar en de schuldratio blijft binnen de 80%.


Dit stadsbestuur kiest ook duidelijk voor financiele zekerheid voor het personeel dat op pensioen gaat en is, door de pensioenreserves van het fonds verder op te bouwen.  En ook de dagelijkse uitgaven blijven uit het rood.

Menselijker, gezonder en eerlijker Gent

Het is duidelijk, de toekomstvaardigheid van deze bestuursploeg uit zich niet alleen in onze financiële planning, maar ook in concrete daden: in een menselijker, gezonder en eerlijker Gent.

Kindvriendelijk Gent

We blijven aan een hoog tempo investeren in voldoende capaciteit in het onderwijs en de kinderopvang. Ook dit jaar gaat het over ruim 9 miljoen euro. De resultaten mogen er dan ook zijn. In 2018 is er de opening van buitengewone basisschool De Zonnepoort, kinderdagverblijf De Bron, basisschool De Tovertuin, basisschool De Klavertjes en basisschool De Piramide. We leggen een eerste steen voor basisschool Het Tandwiel (2de fase) en kinderdagverblijf De Boekenmolen. De keukens van de Hotelschool en het CVO worden vernieuwd voor een bedrag van 4,7 miljoen euro. Onze Gentse kinderen groeien natuurlijk. We voorzien nu al een extra medewerker in functie van de capaciteitsgolf voor het secundair onderwijs


Omwille van de keuzes van bovenlokale overheid, moet onze stad weer bijpassen. Het is niet de eerste keer dat we dit in Gent vaststellen. Zo ook voor de startbanen in de  Kinderopvang (11 VTE)

We trekken overigens zélf als stad Gent middelen uit in functie van het m-decreet bij de buitenschoolse kinderopvang.

Met extra budget voor Uilenspel, vzw Jong,  outreachend werken en schoolspotters, tonen we hoe we er als stad willen zijn voor jongeren die het moeilijker hebben en de organisaties die met hen aan de slag gaan. De eerder vermelde compensatie voor de startbanen geldt dan ook in de Lokale Diensten Economie (10 VTE) en in vele andere diensten ook.

Ook deze keer werd er geïnvesteerd zodat jongeren in Gent hun ding kunnen doen… Zo komt er een nieuw lokaal in Gentbrugge voor de scouts en gidsen en wordt de Jamclub op de Muide vernieuwd.

Ook de Krook kan rekenen op extra middelen, dankzij het eigen grote succes.

Leefbaarheid in de stad.

Voorliggende begroting getuigt ook van onze grote ambities inzake leefbaarheid in de stad.
Te beginnen bij milieu. Zo kiest de stad via de invoering van de LEZ vanaf 2020, resoluut voor een betere luchtkwaliteit, wat bijdraagt tot een betere leefkwaliteit en gezondheid van de Gentenaars.  De Stad Gent wil haar inwoners, bedrijven en bezoekers nu al optimaal begeleiden bij die overgang en voorziet hiervoor de nodige flankerende maatregelen. Zo is er een vernieuwd subsidiereglement waarbij extra ondersteuning wordt voorzien naar 65-plussers en personen met een laag inkomen. De subsidies variëren van een terugbetaling van de instapkost voor autodelen, over een (gedeeltelijke) terugbetaling abonnementen openbaar vervoer tot zelfs € 6.000 voor elektrische deelwagens. Gentse bedrijven kunnen ook geld krijgen voor het plaatsen van een publieke laadpaal (1.000 euro) of voor het vervangen van een bromfiets door een elektrische (bak)fiets (tot 400 euro).

En Gent is ook hier terug een koploper. Zo zijn we de enige stad in België die een financiële tegemoetkoming voorziet om de meest vervuilende wagens uit roulatie te halen: de zogenaamde slooppremie. Hiervoor is een bedrag voorzien van 2.000.000 euro tot en met 2019. Gentenaars die aan de voorwaarden voldoen krijgen 1000 euro voor een oude dieselwagen en 750 euro voor een auto met benzinemotor.

De begroting biedt ook een antwoord aan nieuwe uitdagingen door wettelijke evoluties. Zo smelten vanaf 1 januari 2018 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samen tot de omgevingsvergunning. De invoering van de omgevingsvergunning impliceert ook een grotere werklast. In de begroting en meerjarenplanning is hiertoe dan ook een structurele versterking voorzien van het personeelskader bij de Dienst Milieu en Klimaat en bij de Dienst Toezicht. De grotere werklast wordt o.a. ingegeven door declasseringen en omzettingen, maar ook door het feit dat de omgevingsvergunning –in tegenstelling tot de huidige milieuvergunning- een permanent karakter heeft, waardoor het belang van pro-actief toezicht toeneemt.

Als we het hebben over leefbaarheid, dan weten we dat er ook aantal elementen zijn in Gent, die alles behalve de leefbaarheid bevorderen. Denk maar aan de fly-over (B401). Het is dan ook positief dat er middelen uitgetrokken worden om participatietraject uit te bouwen dat een alternatief zou kunnen voorleggen. Net zoals het oprichten van een mobiliteitscoördinatorencentrum dat extra middelen krijgt om de bereikbaarheid  van de Zuidrand te garanderen.


Verkeersveiligheid


Leefbaarheid betekent ook verkeersveiligheid. De 300.000 euro voor een fiets-, loop- en wandelverbinding naar de Loop wordt dan ook enorm gesmaakt, net zoals gelijkaardige investeringen voor het Citadelpark.


In een leefbare stad bruist de handel en horeca… Daar zal ook de extra investering voor Puur Gent mee toe leiden.


Wonen

Wonen is al langer één van dé belangrijke items voor Gent. Zeker in een stad die blijft groeien. Er zijn naast extra middelen om de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing op te drijven ook substantiële middelen opzij gezet om de taskforce wonen te starten en met de kapitaalsverhoging voor WoninGent van 10 miljoen neemt stad Gent weeral een verantwoordelijkheid, waar men in Vlaanderen achter blijft… Er wordt dan ook geïnvesteerd in de brandveiligheid, we weten dat dit nodig was, maar ook in de verhuurbaarheid van de sociale woningen….

Het spreekt voor zich dat dergelijke budgetbesprekingen in deze fase in de legislatuur speciaal zijn. We komen stilaan in de laatste fase van deze bestuurslegislatuur.

Volgend jaar deze tijd, zitten een aantal van ons wellicht voor de laatste keer in deze gemeenteraadszaal…

Dit geldt echter niet voor collega Isabelle De Clercq waarvan we hebben vernomen dat ze stopt als gemeenteraadslid. Evident waren we niet altijd dezelfde mening toegedaan. Ik denk dat dat wel duidelijk is.
Maar soms ook wel… Collega De Clercq heeft namelijk een zeer terecht punt aangehaald in het artikel in kwestie waarbij ze stelt dat het voor raadsleden niet evident is om alles ‘te goei’ op te volgen.

Versterking statuut van raadsleden

We hebben in Gent heel wat stappen gezet de laatste jaren en maanden om het democratisch en transparant karakter van onze stad te versterken. Denk maar aan de stadsbouwmeester, de publieke mandatenaangifte, de evaluatie van die mandaten, de vernieuwing van de deontologische code en commissie, nu ook de afhandeling van Publilec… Ik blijf er van overtuigd, dat er finaal ook een versterking moet komen van het statuut van gemeenteraadsleden om  de hoge verwachtingen die de burgers terecht hebben van de lokale democratie, ook ten volle waar te kunnen maken. We hebben dit ten andere ook in de gemeenteraad van 2002 in een motie goedgekeurd… En ondertussen komt er de volgende legislatuur ook nog eens de bevoegdheid van het OCMW bij…

Maar, onze appreciatie over de wijze waarop mevrouw De Clercq hier in de gemeenteraad werk heeft verzet is dan ook oprecht.


Fier

Ik ben samen met de Groenfractie, blij en fier, dat we met ons beleid van vandaag de afspraak met de komende generaties niet missen. Dat we samen Gent, menselijker, eerlijker en gezonder maken.
Het financieel beleid zit goed en we spelen in op de noden die er in onze stad leven, maar doen dat duidelijk met een blik op de toekomst. Om steeds meer die leefbare stad waar we voor staan vorm te geven, de veerkracht van onze burgers te vergroten en de stad steeds meer aan kinderen en jongeren terug te geven.


geplaatst op: 28/12/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.