Gent kiest voor de toekomst

We zitten midden in het tweede deel van deze legislatuur. We kunnen de jaarrekening 2016, net zoals vorige jaren, afronden met een mooi overschot van 55 mio euro, en dus 26 mio beter dan gepland. Ook de autofinancieringsmarge getuigt van een gezonde cashpositie.
Het feit dat er slechts kleine aanpassingen nodig waren in deze  budgetronde 2017 getuigt van financiële stabiliteit. Dat biedt een goede basis voor een degelijk en ambitieus bestuur. De budgeten creëren ruimte wat voor Gentenaars belangrijk is, want we kijken vooruit in Gent.

We kijken in Gent vooruit

Eerst en vooral toont de positieve autofinancieringsmarge en de bijkomende jaarlijkse ophaalkracht dat deze keer geen nieuwe omvangrijk saneringsronde nodig zal zijn bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan in 2019. Dat zal een snellere en positieve start in de komende legislatuur mogelijk maken.

Het maakt ook dat het huidige investeringsritme kan worden aangehouden en ook in de volgende legislatuur een investeringsruimte van 90 miljoen kan worden gegarandeerd.

Verder bleef stad Gent in 2016 investeren en vernieuwen. Een rode draad bovendien in heel deze legislatuur.

Klimaatneutraliteit

Ook in 2016 zetten we een stap richting klimaatneutraliteit en energieonafhankelijkheid. De daling van de energie factuur met 12% is goed nieuws, niet alleen voor 2016, maar biedt ook voor de volgende jaren perspectief. Ook is het Klimaatadaptatieplan goedgekeurd en kwam de uitvoering van het Klimaatplan in een stroomversnelling. Bij het Klimaatplan is ontzorging een sleutelwoord en dit zowel naar bedrijven als naar burgers. Zo vulden we bijvoorbeeld het aanbod van energiecoaching voor bedrijven aan met een zogenaamde light- of miniversie. In 2016 werden op die manier maar liefst 36 trajecten opgestart voor kleinere ondernemingen, naast 57 trajecten energiecoaching naar grotere bedrijven. Ook burgers vinden meer en meer hun weg naar het aanbod van gratis energie-advies en begeleiding. Zo zijn er in 2016, 1653 premies aangevraagd die leidden tot een ingeschatte besparing van 1.052 ton CO2. Gentenaars vinden ook steeds beter hun weg naar de online tool 'check je huis' en de Zonnekaart. Dit leidde onder meer tot het verstrekken van 1.261 uur bouw –en renovatieadvies, én de opstart van 287 renovatiebegeleidingen.
Bij de ontzorging gaat ook speciale aandacht naar kwetsbare Gentenaars. Zo verzorgde REGent in 2016: 970 Energiescans, 138 ingeleide energieleningen, 346 trajectbegeleidingen. Ook de voedselverliezen werden verder gecounterd. via de resto-restjes van Gent en garde. Al meer dan 100 Gentse restaurants doen intussen mee.

Onderhoud wegen

Natuurlijk kunnen we ook niet omheen de investeringen in de bereikbaarheid van Gent, in het bijzonder rond  fiets infrastructuur,  voetpaden openbaar vervoer. En...  evident, ook circulatie- en parkeerplan. In het onderhoud van de wegen werd weer drastisch geïnvesteerd.  97% van de voorziene exploitatiemiddelen en meer dan 80% van de voorziene investeringsuitgaven zijn effectief gerealiseerd. Dat vertaalt zich in betere voet- en fietspaden, in kwalitatieve wegen en een aangenaam openbaar domein.

Extra scholen

In 2016 en 2017 plukken we over de onderwijsnetten heen de vruchten van de geleverde inspanningen. We mochten ons in 2016 al verheugen op de opening van onder andere de Freinetmiddenschool, Het Tandwiel, Hazenakker, Sancta-Maria en Sint-Barbara. Daar stopt het absoluut niet mee. Er wordt nog volop verder gebouwd én afgewerkt. De schaar van schepenen Elke Decruynaere & Martine De Regge ligt alvast klaar om in 2017 lintjes te gaan knippen in De Klavertjes, De Regenboog, ‘t Groen Drieske, Hipp’s Hof, De Tovertuin, enzovoort. Collega’s, u merkt het: er komen heel wat nieuwe plaatsen bij in het Gentse basisonderwijs, en dat is ook hard nodig voor jonge Gentenaars.

N-VA heeft het moeilijk duidelijk moeilijk met het stadspersoneel, maar gaat daarbij voorbij aan de belangrijke opdracht van ons personeel. Denk maar aan de extra brugfiguren die de mogelijke drempel tot onderwijs voor kwetsbare kinderen en gezinnen verlagen.  

 

Voor 2019 en 2020 bereiken we dus opnieuw een positievere autofinancieringsmarge.
Het is duidelijk dat de verschillende departementen BBC en dus de financiële inschatting beter onder de knie hebben. Ook op een mogelijke hogere inflatie & rente wordt veerkrachtig gepland, met de nodige buffers voor mogelijke stijgingen van bv. de lonen. En verder blijven we investeringen mogelijk maken. Dat is belangrijk, want onze stad groeit en bloeit.

Onze stad groeit en bloeit, dat blijkt ook uit de cijfers
Ondernemers investeren, het toerisme blijkt het niet slecht te doen en.. Gent blijft als stad aantrekkelijk. Dat zien we aan het stijgend aantal Gentenaars. Ook de schuld blijft met 80% onder controle...  Ook voor de toekomst van het stadspersoneel is gezorgd dankzij een stabiele aanpak van het pensioenfonds...

 Voor 2016 en 2017 zorgen en zorgden voor enkele belangrijke wijzingen die voor Gentenaars belangrijk zijn.  

Ook voor de kwetsbaren, denk maar aan de lockers die er zullen komen, of de opvangcapaciteit  voor vluchtelingen & 'infopunt migratie', of de begeleiding van kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt. Maar ook op vlak van samenleven en veiligheid gebundeld bij de nota ‘Samenleven is Mensenwerk’. Lovend is ook de studie rond transport binnen en buiten de Gentse haven en de manier waarop we innovatief verschillende actoren van stad samen brengen om als slimme, veerkrachtige stad te blijven groeien en bloeien.

Uitdagingen

Gent staat voor belangrijke uitdagingen. Zowel intern door bv. het groeiend aantal inwoners met zowel vergroening als vergrijzing. Dit vraagt een slimme aanpak van vernieuwen, investeren en uitbreiden om de druk op de woningmarkt, scholen en crèche, dienstverlening en ook publieke ruimte zoals openbaar groen te verlichten en kwaliteitsvol te houden of kwaliteitsvoller te maken.

Minder kinderarmoede, meer sociale huisvesting en tewerkstelling

Niettemin zijn er nog aandachtspunten waar al grote inspanningen rond gebeuren, maar waar we nog tandje moeten bijsteken: kinderarmoede, tewerkstelling en sociale huisvesting. Het zijn gedeelde verantwoordelijkheden van zowel de Vlaamse overheid als de Stad Gent. Het is enkel door fors samen te werken in partnerschap dat er vooruitgang kan worden geboekt.

Kinderarmoede

Wat kinderarmoede betreft zet onze stad heel wat stappen binnen en buiten het OCMW.
Jong Gent in Actie
Denk maar aan de subsidie van Jong Gent in Actie, de jongerenwerking van de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen.
Uitpas
Om het aanbod voor de Uitpas nog verder uit te breiden voor de meest kwetsbare doelgroep maakten we werk van een verhoogde tegemoetkoming voor de kleinere jeugd- en sportverengingen. In 2017 introduceren we bovendien de Uitpas in het deeltijds kunstonderwijs.
Onderwijs
Zowel het basis als het secundair onderwijs werkt met het OCMW samen om zitdagen in de scholen te organiseren. Via de scholen kunnen we de meest kwetsbare kinderen én hun ouders beter bereiken.  


Uitdagingen blijven groot en hoewel de recente cijfers van Kind&Gezin aantonen dat de tendens in Gent het beter doet dan de Vlaamse evolutie, blijft elke Gentenaar die in armoede opgroeit, natuurlijk een Gentenaar te veel.

Tewerkstelling

Wat tewerkstelling betreft is het belangrijk vast te stellen dat het aantal laaggeschoolden die die moeilijk hebben om op de arbeidsmarkt terecht te komen, nog meer tewerkgesteld worden via het OCMW en artikel 60. Ook sociale economie is een noodzakelijk alternatief voor veel Gentenaars om aan de bak te kunnen. Het dienstenbedrijf op de UCO-site in de Maïsstraat is een belangrijke schakel, maar toch gaat het niet snel genoeg collega’s. De Vlaamse inspanningen kunnen slechts 20% van de vraag dekken. Terwijl diezelfde regering wel de mond vol heeft van tewerkstelling.

Sociale huisvesting

Wat sociale huisvesting betreft heeft het drama van London getoond dat een tekort aan financiële middelen en investeringen tot desastreuze gevolgen kan leiden. Ook hier is het deel van het sociaal woningpatrimonium niet in goede staat en is een dringend aanpak nodig. Zowel bij de Rabottorens en in Nieuw Gent zijn de nodige projecten opgestart en in ontwikkeling. De stad Gent heeft in de voorbije twee jaar ettelijke miljoenen ondersteuning gegeven aan de Gentse huisvestingsmaatschappijen voor snelle renovaties en/of investeringen in de noodzakelijke investeringen rond energiezuinigheid. Maar ook Vlaanderen zal over de brug moeten komen met een verhoging van de renovatiebudgetten of budgetten voor vervangingsbouw. Anders dreigt een verdere vermindering en afkalving van de sociale huisvesting. Maar hoe dan ook moeten we in de eerste plaats opnieuw gaan voor een positieve benadering door alle betrokken overheden van de sociale huisvesting in zijn geheel. Anders dreigen hier en elders een pak inwoners in woonnood te komen en dat is in onze samenleving toch niet te aanvaarden?

Geen piepken duik.

Natuurlijk wil elke beleidsmaker pluimen op zijn hoed steken en natuurlijk wil de oppositie dat vermijden… Maar collega’s, degelijke tewerkstelling, kwaliteitsvol wonen, kinderen in armoede, zijn te belangrijk om daar spelletjes rond te spelen. Laat ons daar op de verschillende niveau’s werk van maken. Dus ja, ook op Vlaams niveau. We zitten hier natuurlijk niet op in het Vlaams parlement, maar in de Gentse gemeenteraad.
Maar wie eerlijk is, geeft toe dat deze uitdagingen typische grootstedelijke problematieken zijn. En wie eerlijk is, geeft toe dat ingezet wordt op die drie uitdagingen voor de kwetsbare Gentenaars. Maar collega’s, mijn oproep is vooral…
wie het écht meent met de bestrijding van kinderarmoede,
wie het echt meent dat er kwaliteitsvolle woningen moeten komen,
wie het echt meent dat elke Gentenaars met degelijke job aan de slag moet kunnen… 
die wijst niet alleen met de vinger, die speelt ook hier geen piepken duik. Die maakt dit ook waar in het Vlaams beleid. De toekomst van kwetsbare Gentenaars hangt er vanaf, niet alleen vandaag. Maar ook in de toekomst, laat ons hier dan ook samen werk van maken.

 

Geopolitiek

Tot slot, ook extern vragen de geo-politieke verhoudingen binnen en buiten het Westen een veerkrachtige aanpak en planning van steden. Ook van een open, wijze en solidaire stad als Gent. Het siert dan ook schepen Peeters dat hij deze dimensie steevast inbrengt in dit verhaal. Want we hebben nood aan een veerkrachtige planning. En dat ligt hier vandaag voor…

Veerkrachtige planning

Deze coalitie heeft niet stil gezeten. In tegendeel, er is hard gewerkt aan de nodige rapportering, investeringen, budgettaire aanpak, maar uiteraard vooral aan uitvoering van belangrijke politieke keuzes. We hebben als stad veel, maar niet alles in de hand. Toch kiezen we, waar we kunnen, duidelijk voor de toekomst van Gent en Gentenaars. Ondernemers voelen zich welkom, maar dit bestuur investeert ook fors in de sociale, ecologische uitdagingen. In belang van de toekomstige generaties, dit met de volle steun van de Groenfractie.

 

 

 

geplaatst op: 27/06/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.