Leefbaar, kindvriendelijk en veerkachtig Gent tot in 2020

Eind december ligt traditioneel de budgetwijzing en aanpassing van het meerjarenplan voor op de gemeenteraad. Hieronder mijn tussenkomst namens de Groen-fractie.

 

Bij de aanvang van deze legislatuur werd duidelijk dat dit bestuur samen bouwt aan een  kindvriendelijke, leefbare stad. De manier waarop we omgesprongen zijn met verschillende uitdagingen die op ons af zijn gekomen, tonen ook nog eens aan hoe veerkrachtig we als Gent kunnen ageren.

 

Een zichtbare uitdaging is wellicht de aanpak van de vluchtelingencrisis, die tot nu toe - met de middelen die we ter beschikking hadden - op een menselijke manier aangepakt.

 

Minder opvallend, maar met een veel grotere impact op onze stad, is bevolkingsgroei van 5% op het einde van deze legislatuur. Dat zijn er gemiddeld meer dan 2.000 extra Gentenaars per jaar. Dit zorgt voor enorm veel uitdagingen. Op vlak van kinderopvang, onderwijs, veiligheid, dienstverlening, voldoende groen, huisvesting, mobiliteit, samenleven en ecologische draagkracht.

 

Toch is de levenskwaliteit de voorbije jaren in Gent niet achteruit gegaan. In tegendeel. Elk jaar zetten we concrete stappen richting een kindvriendelijke stad. De bijgekomen capaciteit voor kinderopvang en onderwijs is indrukwekkend en ook de kans om kind te zijn binnen en buiten de schooluren wordt gestimuleerd met de groene en avontuurlijke speelplaatsen die er nu al zijn en de spelprikkels die steeds meer zichtbaar worden in het straatbeeld.

 

Elk jaar werden mobiliteitsknooppunten aangepakt zodat Gent op korte en lange termijn gezond en bereikbaar kan zijn, met nakende invoering van het circulatieplan als belangrijkste onderdeel van de model shift die we als stad aan het maken zijn. De cijfers zijn dan ook duidelijk. Dit jaar, dat nog niet om is, alleen al zijn er 11% meer fietsers in de visserij en 5% aan de coupure. De verwijzing die deze week in de krant stond naar Kopenhagen liegt er niet om.

 

Ook de lokale economie doet het goed. In tegenstelling tot wat sommigen willen beweren, cijfers bevestigen dat ook met 6% meer handelszaken.


In tijden van wachtlijsten voor sociale huisvesting is leegstand zeer schrijnend, maar de inspanningen op renovatie (zoals Rabot) en nieuwbouw van sociale woningen zijn noodzakelijk om op lange termijn voldoende en kwaliteitsvolle sociale woningen te realiseren. Denk ook nog maar aan de 7 mio die werd uitgetrokken! De realisatie van ecologische modelwijken zijn cruciaal in de opbouw naar een ecologische stad.

Want ook belangrijk voor de komende generaties... het lukt om de CO2-uitstoot in onze stad te laten dalen. In 2014 haalden we alvast 15% minder CO2 tov 2007.  We moeten voorzichtig zijn en de sprong naar 40% in 2030 zal nog veel inspanningen vergen, maar de doelstelling om tegen 2019 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen komt met de ingeslagen koers alvast dichterbij.

 

 

Het is niet omdat we op een goede koers zitten, dat er daarom geen uitdagingen meer zijn. Ik noem er 3 op: diversiteit, draagkracht en wonen.

 

  1. Gent is een open en warme stad, maar mogen nog niet rusten om de kracht van diversiteit in Gent nog beter uit te spelen. Gent elk jaar kent Gent meer en meer inwoners en wordt onze stad diverser. Dan is het ook logisch dat die weerspiegeling zich ook uit op verschillende echelons.

 

  1. Daarnaast is er ook het actueel debat over evenementen en rustmomenten in onze stad. Niemand wil dat Gent herleid wordt tot een openlucht evenementencentrum. Een bruisende stad is meer dan alleen constante activiteit. Een bruisende stad kent ook zijn rustmomenten en staat garant voor kwaliteitsvolle evenementen. Ook dat is aantrekkelijkheid. 

     

  2. En tot slot, voor de Groenfractie zijn betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor elke Gentenaar een cruciale voorwaarde voor een leefbare stad. Dit werd ook terecht als één van de grote bekommernissen geuit door Iedere Stem Telt. Zoals gezegd, inspanningen worden geleverd, maar we zijn er nog niet.

 

De keuzes voor een leefbare, veerkrachtige en kindvriendelijke stad uiten zich ook in de keuzes voor het budget die nu voorliggen...

 

Ik wil dan ook namens de Groen fractie de betrokken ambtenaren en kabinetsmedewerkers bedanken voor het engagement en de gedrevenheid om dit begrotingswerk op tijd tot een geheel te krijgen. Ik heb het al eerder gezegd, dit ondanks BBC dat geen evident instrument is, om het juiste overzicht te krijgen, laat staan vlotte interpretatie van het budget van de komende jaren mogelijk te maken.

 

De cijfers zijn bekend en benoemd. Een budget in evenwicht tot in 2020, 1 jaar langer dan verplicht met 20 mio euro om in te zetten en met alvast bijna een half miljard euro investeringsruimte voor de volgende legislatuur.
Het meerjarenplan 2017-2020 toont aan dat Gent een jaarlijks structureel overschot van 30 miljoen euro genereert op de exploitatie.

Het bestuur neemt dus zijn verantwoordelijkheid op budgettair vlak.

 

We zitten op het goede spoor, maar we zouden nog sneller vooruit kunnen als de bovenlokale niveau’s mee aan de kar zouden willen trekken. Met de nodige investeringen bij De Lijn, of wijkgezondheidscentra, extra middelen voor kinderopvang of het aanpakken van de onderbemanning van het Gents politiekorps, sociale woningbouw of een leefloon boven de armoedegrens of de strijd tegen kinderamoede of voldoende middelen voor begeleiding op maat naar job…  Het zou nog krachtiger en beter kunnen als we de handen in elkaar kunnen slaan, in belang voor de Gentenaars. Bovendien zet Gent zijn beste beentje voor bij sociale economie, maar blijft een Vlaams groeipad voorlopig uit, zodat extra jobs er niet komen.

 

Uit begroting blijkt heel duidelijk dat we in 2017 versterkt zullen inzetten op samenleven, netheid en verkeersleefbaarheid.

Laat me beginnen met verkeersleefbaarheid.

3 april 2017 zal een belangrijke dag worden voor onze stad.
Met de invoering van het circulatieplan stijgt de levenskwaliteit én de bereikbaarheid van onze stad. Er is en er wordt hard gewerkt om knooppunten die er nog kunnen zijn weg te werken. Er wordt dus weldegelijk wel aan de zogenaamde randvoorwaarden gewerkt. Bv. aan voldoende plek op de park&rides en ook de verbinding naar het centrum, maar ook de nodige aandacht voor wie minder goed te been is met de people movers. Tegelijk maakt het investeringsbudget in  fietsfaciliteiten zeer duidelijk dat we samen de modal shift willen realiseren. Symbool hiervan is de fietsambassade, maar laat ons toch ook niet de concretisering van het stadsdistributiecentrum vergeten dat op een slimme manier onze stad bereikbaar houdt.

 

Een leefbare stad, is ook een propere, een nette stad.
In het actieplan Proper Gent staan er drie sporen centraal: preventie, opruimen en repressie.
De investering meer geel op straat kwam er al in 2015, met 20 bijkomende medewerkers en 4 nieuwe netheidscoaches, maar ook de verdubbeling van sluikstortrondes etc. En we zien hoopvolle resultaten. Volgens de netheidsbarometer was de afgelopen zomer de netste van de laatste drie jaar. De gemiddelde netheidsgraad van januari tot eind september 2016 bedroeg  87.7% en zit nog net onder de beleidsdoelstelling van 88%.  Hiernaast zien we ook al twee jaar op rij een daling van het ingezameld gewicht van sluikstorten. Dit zijn duidelijk twee positieve trends, maar wij willen meer. Vandaar dat we in deze begroting middelen voorzien voor bijkomende aanwervingen tegen sluikstorten en ook 9 VTE extra voor ‘minder hinder’ ook in het openbaar domein en bemiddeling bij GAS…

Wat ons tot bij de politie brengt.

 

Ik verwees al eerder naar de diversiteit van Gent. Iedereen heeft baat bij een Gentse weerspiegeling, ook in het politiekorps. Groen klopt al langer op de nagel om concrete stappen te zetten om de diversiteit in het korps te vergroten en stelde al heel wat vragen daarover in de gemeenteraad. Hierop werden verschillende engagementen genomen: vormingen, wervingsacties,…   Toch blijven er drempels: de aantrekkelijkheid van het korps voor Gentenaars met andere origine en de taalvaardigheid bij formele procedures. Daarom komen er in 2017 drie nieuwe diversiteitsmentoren bij. Zoals reeds aangebracht in de commissie vindt de Groenfractie dit een belangrijk engagement en zal een goede achtergrond (opleiding, ervaring) en de actieve rol van de mentoren in de verschillende gemeenschappen cruciaal zijn om dit te laten slagen. De bijkomende 30 inspecteurs biedt ook kansen om nieuwe aanwervingen en diversiteit te vergroten, maar het zal de nabijheid van de politie bij de burgers verhogen en die nabijheid van de politie is voor Groen belangrijk. Net als de preventieve rol van de bijkomende buurtstewards of verbindende rol van straathoekwerkers…

 

 

In de begroting voor 2017 staat ook een duidelijk blok aan toekomstperspectief voor mens, dier en milieu.

Te beginnen bij het verleden, waarbij de juiste locatie voor ons erfgoed  ook voor de komende generatie Gentenaars, trotse Gentenaars mag maken. Ook het dierenasiel dat concreet wordt, moet onze dieren de waardige opvang bieden die ze verdienen. Verder wint de rol en het debat over stadsontwikkeling steeds meer aan belang. We kijken uit naar de effecten van de verdere professionalisering van de kwaliteitskamer, de versterking van de cel architectuur en natuurlijk de nieuwe stadsbouwmeester.

 

Ook deze budgetronde levert bijkomende investeringen op voor de kinderen en jongeren van onze stad.

 

De 3,5 VTE brugfiguren voor de scholen aan zullen de drempel voor het onderwijs verlagen voor de scholen(buurten) waar dat noodzakelijk is. Er komen overigens ook gezondere en lekkere maaltijden in het stadnet. En er start een haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een 'Huis van de Jeugd' in het complex Baudelohof. Er wordt 100.000 euro extra geïnvesteerd in jeugdwerk en 33.000 aan huursubsidies. Dan is er nog niets gezegd over de verschillende afwerkingen aan de scholen en bijkomende capaciteit... Ook in de kinderopvang komen er 8 voltijdse equivalenten bij en heel wat aanstaande ouders die een opvangplaats zoeken voor de kinderen die ze verwachten zullen blij zijn met de concretisering van een tinkelbel, een centraal aanmeldingspunt, voor alle kinderopvanginitiatieven in Gent. Naast het georganiseerd aanbod, worden er ook een kleine 200.000 euro geïnvesteerd in mobiele speelprikkels in Gent, waarvan onze fractie alvast uitkijkt naar de concretiseringen er van.

 

Tot slot.
De kindvriendelijke stad die we willen zijn, is er ook voor elk kind. Zowel kinderen en gezinnen armoede, als kinderen met migratieachtergrond.

Daarom stemmen we straks ook over de vernieuwde samenwerking tussen verschillende actoren in de stad om er voor te zorgen dat kinderen vanuit intra-europese migratie begeleid kunnen worden in hun toekomstperspectief. Ook hier neemt Gent de pioniersrol op met een laagdrempelige

En laat me met die pioniersrol van dit rood-groen en blauw bestuur afronden.


Want finaal is dat wel wat Gent doet. Pionieren.
We nemen onze verantwoordelijkheid voor en samen met de Gentenaars. En we blijven als stad ook pionieren, samen met de Gentenaars en het middenveld. We geven Gentenaars die het nodig hebben mee een plek in onze stad en pakken problemen aan waar die zich stellen. Met een groter wordende bevolking houden we ons budget op het spoor en blijven we ambitieus in het aangaan van uitdagingen.

En dan… komt een resultaat zoals die van de Strafte Gemeente niet uit de lucht gevallen. En dat is een mooie duw in de rug voor dit bestuur. Het maakt ook duidelijk dat de sfeerschepping van sommigen ook overdreven is. Een titel als strafste gemeente mag er niet voor zorgen dat we achterover mogen leunen. Want uitdagingen zijn er nog wel, voldoende en kwaliteitsvolle huisvesting, diversiteit een plek geven in onze stad, een stad op maat van Gentenaars…

 

Ik ben samen met de Groenfractie, blij en fier, dat we met ons beleid van vandaag de afspraak met de komende generaties niet missen.

Gentenaars zijn rebels en kritisch. Openheid, transparantie, maar vooral samenwerken zorgt er voor dat we  een sterkere kindvriendelijke, veerkrachtige en leefbare stad kunnen worden.

 

 

 

geplaatst op: 19/12/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.