Job + gemeenteraad + 7 mandaten en Groen = mandatenkampioen

Elk jaar wordt verwacht dat politici hun mandaten indienen bij het Rekenhof. Niet elk gemeenteraadslid moet dat doen, maar omdat ik onder andere lid ben van het Havenbestuur Gent, wordt dat ook van mij verwacht.

In 2015 had ik 56 mandaten achter mijn naam staan: 56 op hetzelfde ogenblik. 58 in totaal tijdens 2015. Hoe kan dat?! Dat is een zeer begrijpelijke vraag, maar met een zeer eenvoudig antwoord.

Gemeenteraadslid of zelfs fractieleider zijn, is geen job. Dat is een engagement, na de uren. 
Ik werk bij 
ACLVB en vertegenwoordig onze vakbond in 3 sectoren: Non-Profit, Dienstencheques en Uitzendarbeid. In totaal zijn daar 43 mandaten aan gelinkt. 43 van 56. Dat is drie op vier. 
Het aantal mandaten toont aan hoeveel syndicale woordvoerders investeren in sociale dialoog. 

Naast Groen en de Gentse Gemeenteraad bestuur ik mee in 7 politieke organen, waarvan 4 betalend, 3 vrijwillig. De rest is mijn job en heeft niets met politiek te maken.

Mijn job: sociale dialoog

Als nationaal sectoraal verantwoordelijke  bij de vakbond ben ik verantwoordelijk voor sectoraal overleg. Dat is het overleg met werkgevers en vakbonden op het niveau tussen (inter)nationaal sociaal overleg en sociale dialoog in de bedrijven en organisaties met afgevaardigden. 

Op sectoraal niveau zijn vooral de paritaire comité (PC) belangrijk, die met evenveel vakbonds- als werkgeversvertegenwoordigers zijn samengesteld. In die PC’s worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten die een impact hebben voor de werknemers en werkgevers in die sector van toepassing kunnen worden voor alles werkgevers over werknemers van die sector. Onderwerpen zijn bv. Eindejaarbijdragen, barema’s, pensioenbijdragen, tijdskrediet etc.

Volgens FOD Werk, zijn er 170 paritaire comités. Ik vertegenwoordig onze vakbond in tien paritaire comités als effectief lid.

Uit deze paritaire comités vloeien ook sociale fondsen, tewerkstellingsfondsen (maribel), fondsen voor het beheer van pensioenen, vormingsfondsen e.d. voort. Deze fondsen worden door werkgevers en vakbonden beheerd, met rapportage in het paritair comité. 
Zodat niet voor elk fonds een nieuw personeelsbeleid of gebouwbeheer moet gebeuren, zijn er ook overkoepelende vzw’s om dat alles te stroomlijnen zoals 
vzw vspf of vzw vivo
Daarnaast zijn er uiteraard ook de fondsen die de syndicale premies beheren, waar ACLVB ook op vertegenwoordigd is.

Voor 2012 tot 2016 was ik ook afgevaardigde binnen onze vakbond. Bij de sociale verkiezingen van 2016 ben ik bewust niet meer opgekomen.

Na interne verdeling op de dienst ben ik in 2014 de sector van dienstencheques en uitzendarbeid beginnen opvolgen. Met stijging van mandaten tot gevolg uiteraard.

Van die 43 werk gerelateerde functies zijn 5 functies vergoed, waaronder mijn eigen job. Daarnaast zijn er raadgevende comité  met vertegenwoordiging uit de sector, werkgevers en werknemer. Dit met een onkostenvergoeding van ongeveer bruto 75 euro. Als ik daar aanwezig kan zijn, doe ik dat, maar deze staan niet centraal in mijn syndicaal werk dus moet ik me verontschuldigen en krijg ik er vaker geen vergoeding voor dan wel. Bovendien heb ik al bij 2 van de 4 mijn vervanging aangevraagd, maar die vervanging blijft uit omdat de Vlaamse regering de samenstelling moet goedkeuren.

Wie betaalt dat?
Mijn werkgever, ACLVB, betaalt mijn loon. Ik verdien met die mandaten namens ACLVB geen extra inkomen. Bij de 4 raadgevende comités is er voor elk lid wel een onkostenvergoeding. Bovendien moet ik me daar meestal en wou ik me voor 2 van de 4 al laten vervangen.

Waarom die werk gerelateerde vertegenwoordiging aangeven?

Dat moet volgens de wetgeving; dus doe ik dat. 
Het is natuurlijk aan diegene die de mandatenlijst bekijkt om zelf de interpretatie te maken. Sommigen doen dat, anderen niet.

Politieke mandaten

Kort door de bocht mag ik de vermeende titel achter mijn naam zetten, omdat ik naast mijn functie als gemeenteraadslid en fractieleider niet werk als kabinetsmedewerker, parlementslid, maar wel als syndicalist. Bovendien is het sectoraal overleg gekenmerkt door verschillende organen. Anders dan bij een loketmedewerker of secretaris bij de vakbond. 

Ik heb de combinatie politiek en een job buiten de politiek altijd inspirerend gevonden: 
de dialoog met de eigen leden, andere vakbonden, werkgevers en de overheid die mee in staan voor de subsidiëring van de meeste van die sectoren . Ik hou echter de twee functies gescheiden, ook op sociale media. De leden van de vakbonden betalen me niet om aan politiek te doen, ik ben niet verkozen in de gemeenteraad om namens ACLVB het woord te nemen.

Sinds 2005 ben ik als militant met politiek bezig.  
Van 2012 tot 2014 was ik voorzitter van Jong Groen, na twee jaren in het nationaal bestuur als afdelingsverantwoordelijke en twee jaar voorzitter van Jong Groen Gent. Voor wie het zich afvraagt, ja, allemaal 100% vrijwillig. Zoals al die andere jongeren bij (Jong) Groen die politiek mee vorm geven.

In 2013 werd ik voor Groen gemeenteraadslid in Gent en begin 2015 werd ik fractieleider. Daarnaast werd onze fractie ook kleiner, dus moeten we vertegenwoordigingen spreiden over minder raadsleden.

Als een van de grotere steden in Vlaanderen werkt de Gent samen met andere steden en gemeenten. Of investeert ze in organisaties om aan de noden van Gentenaars te voldoen. 
Om daarop democratische controle te behouden is vertegenwoordiging uit de gemeenteraad of partij belangrijk.

Van de politieke mandaten in 2015 werd mijn vervanging goedgekeurd voor vzw Cevi en Circa in de gemeenteraad van januari 2015. Ik startte tegelijk bij het Havenbedrijfen in maart bij Finiwo

Ik bleef daarnaast ook Groen Gent vertegenwoordigen als raadslid bij 
Farys, bij de afdeling aanvullende dienstenen de sociale  huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard
Ik bleef - onbezoldigd - lid van 
ReGent en PWA-Gent. 
In februari 2015 werd ik ook lid van het 
intern auditcomité van Stad Gent, ook onbezoldigd. 
Dit staat trouwens niet in de lijst (ook bij sommige andere raadsleden). Ik heb dit al gesignaleerd aan het Rekenhof. 

Daarnaast zijn de vier partij interne mandaten van Groen, waarvan het logisch is dat ik als fractieleider van Groen Gent daar mijn rol opneem zowel in Gent als nationaal.

In totaal zijn er dus 8 publieke organisaties waar ik zetel als raadslid van Stad Gent:
Havenbedrijf, Finiwo, Farys, de Gentse Haard, ReGent, PWA Gent, Intern Auditcomité en vanzelfsprekend ook het mandaat van gemeenteraadslid. 
Bij Finiwo vertegenwoordig ik Stad Gent bij 3 organen, alle drie vergoed.

Alles op een rijtje zijn er dus van die acht organisaties, waarvan vijf die vergoeden met zitpenning. drie zonder.

Er staat tegenover het fractieleiderschap as such geen enkele financiële compensatie. Ook geen extra dagen politiek verlof. Gemeenteraadsleden die in de privé-sector werken hebben recht op (slechts)   Een dag per maand. Grote stad of niet, fractieleider of niet. Ik besteed dus evenveel vakantiedagen aan politiek dan aan vakantie. Bij Groen Gent is niets vergoed. Alles is vrijwillig, niet alleen voor raadsleden voor wie engagement opneemt in de partij. Van wie gaat bussen tot de voorzitter.

Lokale democratie versterken

De mandatenlijst is dus voor een deel relatief en zegt ook niets over de intensiviteit of impact van een mandaat. Toch is transparantie in mandaten belangrijk. Al is het maar om de lokale democratie te versterken. Daarom is het opmerkelijk dat er 214 geen mandatenlijst hebben ingediend. 

Welke lokale democratie willen we?
Eén waar raadsleden geen job meer mogen hebben naast hun engagement is niet realistisch.

Alles bolwerken na de uren is inderdaad een uitdaging.
Om raadsleden de kans te geven om in een grotere stad als Gent nog beter aan de slag te gaan, zou een volwaardig statuut voor raadsleden een goede zaak zijn. Daar pleit Groen al langer voor; ook voor decumul. Schepenen en burgemeesters hebben vaak wel een volwaardige politieke job. Voor hen zou een verbod om cumul met het parlement een meerwaarde zijn voor de lokale democratie en vernieuwing in de politiek. 

Vaststelling is natuurlijk dat ik met een job zonder vertegenwoordigingsrol de twijfelachtige titel van mandatenkampioen niet had gehad, maar als hierdoor het debat over een sterkere lokale democratie ten gronde gevoerd kan worden, kunnen we samen stappen vooruit zetten. 

geplaatst op: 13/08/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.