Gent zet in op de toekomstige generaties - Budget 2016 en jaarrekening 2015

Stad Gent zet in op de toekomstige generaties,  zoveel is duidelijk bij de besprekingen van de jaarrekening van 2015, de aanpassing van de meerjarenplanning en de budgetwijzigingen 2016.

Hieronder leest u mijn tussenkomst voor de Groen-fractie in de gemeenteraad.

Ik wil eerst en vooral namens de Groenfractie iedereen bedanken die de pen heeft vast gehad bij de diensten en kabinetten voor de opmaak en rapportage van de jaarrekening en budgetcontrole. Wetende dat het kader van BBC de leesbaarheid niet verhoogt, is het duidelijk aan de hoge kwaliteit waarop dit wordt gerapporteerd en voorgesteld wordt, dat er heel wat werk in gekropen is.

Stad Gent zet zich in voor de toekomstige generaties. We hebben de eerste helft van de legislatuur afgesloten. En onze stad blijft verder evolueren naar een kindvriendelijke stad, waar Gentenaars samen aan de slag kunnen om die open, wijze en solidaire stad verder uit te bouwen.

En dan is het ook goed te weten dat de financiële onderbouw van waar we met de stad naartoe willen er ook staat. De jaarrekening van 2015 kan worden afgesloten met een exploitatieoverschot van 97 mio euro. Dit is meer dan voorzien, waardoor de Stad ook minder moest lenen. Wat natuurlijk positief is, net als het positieve begrotingsoverschot en autofinancieringsmarge voor de tweede keer na elkaar.  
Zoals reeds gecommuniceerd, moeten we ook waakzaam blijven.: hier en daar was er ook een eenmalige  financiële opsteker. En bovendien zijn ook de dalende inkomsten voor Gent voor de rest van de legislatuur een groot aandachtspunt. De cijfers die genoemd worden – 3,8 mio tegen 2019; 8,5 mio tegen 2021 – liegen er niet om.

En dat terwijl we ambitieus blijven om duidelijke keuzes te maken voor en samen met de Gentenaars. Keuzes die nodig zijn om antwoord te bieden op de uitdaging waar we als stad voor staan:  het aantal Gentenaars dat blijft stijgen, klimaatneutraliteit, omarmen van diversiteit, voldoende groen, nieuwe mobiliteitsaanpak, voldoende woningen, doordachte aanpak voor de oorlogsvluchtelingen, terugdringen van armoede. Belangrijk van jong tot oud: een veilige en gezonde buurt.

Er is ruimte om te investeren en gebeurde ook. Gent investeert verder in de toekomstige generaties en dat staat voor Groen centraal. Dat begint bij een kind- en jeugdvriendelijke stad die steeds concreter wordt met meer scholen en kinderopvanging in de buurt. 

Vorig jaar werden kwetsbare Gentenaars ook begeleid in kader van energiebesparing (2015 tot maar liefst 1019 Energiescans, 117 ingeleide energieleningen en 259 Trajectbegeleidingen door REGent) Dankzij de premies voor energiezuinige woningrenovatie wordt er geschat dat er weer eens 855 ton C0² wordt bespaard.

Zelfs op de Gentse Feesten was vorig jaar al voor de helft afvalarm, dankzij herbruikbare bekers, maar ook ruimer kunnen met het actieplan Proper Gent beter de strijd aangaan tegen sluikstorten en zwerfvuil. Op vlak van armoede stellen we vast dat de dualisering blijft stijgen en we kunnen nu het traditioneel steekspel houden over of dit nu door het bovenlokaalkomt of niet. Maar daar wordt niemand beter van, zeker niet diegene in armoede.

Maar collega’s, dit is voor ons cruciaal element  waar we verder op gaan moeten inzetten. Op alle niveaus! En we zetten in Gent verder in op de reeds gezette stappen. We kijken dan ook uit naar de invoering, later op dit jaar, van wat voor ons een cruciaal element is: het nieuw systeem van financieel aanvullende hulp. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan gezinnen met kinderen.

 

De budgetwijzing brengt een aantal nieuwe zaken met zich mee:  van het nieuwe dierenasiel aan de watersportbaan dat er nu versneld in 2017 zal komen, over extra middelen voor het verbouwen van de huidige bibliotheek en oude Electrabelgebouw. De Kazematten die tot een laagdrempelige ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren wordt omgetoverd: een plaats waar cultuur, jeugd en welzijn hand in hand gaan. 

Laat ons ook niet de sanering van de oude erfenis van La Floridienne vergeten, zodat duurzame investeringen in de toekomst mogelijk zijn. Ook de middelen voor stadsvernieuwing in de Dampoort en Heilig Hart wijk leiden tot meer kwaliteit in de wijken.

 


 

 

Gent zet zich in voor de toekomstige generaties

Met de 16 miljoen euro voor de tweede investeringsgolf voor de Gentse scholenbouw blijven we bouwen aan een plek voor elk kind in de buurt op school. De afgelopen jaren kwamen er ruim 2.500 plaatsen bij in het Gentse basisonderwijs. Omdat de demografische aangroei in Gent hoog blijft, en er dus meer kleine Gentenaars bij komen, investeren we tegen 2020 in bijkomende stedelijke school- en kinderopvangprojecten. Het gaat daarbij zowel over bestaande scholen waar containers vervangen worden door structurele oplossingen, als over extra plaatsen. Zo wordt in Gentbrugge een gedeelte van het huidige dienstencentrum tot een nieuwe basisschool omgebouwd. Ook Academie De Kunstbrug zal er haar onderdak vinden. In Ledeberg wordt aan de Fransevaart een loods opgekocht die een uitbreiding van de aanpalende school mogelijk maakt. Ook in de basisscholen Henri D’Haese, De Boomgaard en in het Instituut Bert Carlier zullen in de komende jaren ingrijpende werkzaamheden plaats vinden. 

Ook de 1,4 miljoen euro dat het Gentse stadsbestuur uittrekt  voor zelfstandige kinderdagverblijven, in afwachting van de komst van Vlaamse middelen, legt een basis voor het opvangen van de verwachtingen van de toekomstige generaties. Daar komen we later tijdens deze gemeenteraad nog op terug.

Als je aan kinderen zou vragen wat voor hen belangrijk is in Gent. Dan staat verkeersveiligheid boven de lijst. En ja collega’s, daar hoort ook controle bij, met bijhorende sanctionerende maatregels. Elke boete is er één die we liever hadden vermeden, maar ze moeten er helaas zijn. Er is niemand die graag een boete betaalt, maar elk gezin, wil natuurlijk wel in een verkeersveilige buurt leven.  

Bij de budgetopmaak van 2016 was reeds een bijkomend investeringsbudget voorzien voor nieuwe fietsinfrastructuur  zoals de fietsonderdoorgang aan de Rozemarijnbrug. Er wordt nu ook extra budget uitgetrokken voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan en voor het tweede deel van de fiets- en voetgangersbrug aan De Krook. Wie af en toe ook een met de fiets naar Gent-Sint Pieters rijdt weet dat extra fietsstallingen geen overbodige luxe is. Dankzij bijkomende investeren groeien we daar naar parkeercapaciteit voor 13.500 fietsen.

Door de toekomstige uitbreiding van het voetgangersgebied en de geplande circulatiemaatregelen zullen immers een aantal plekken in onze stad een nieuwe, kwalitatieve tijdelijke inrichting krijgen. Deze tijdelijke herinrichting (5 à 10 jaar) zal een meerwaarde creëren in de beleving van het openbaar domein, en dit zowel voor de buurtbewoners als voor de bezoekers van de stad. Het is maar één van de vele maatregelen die worden genomen om het circulatieplan te begeleiden.

Naast de middelen die al waren voorzien voor communicatie en begeleiding bij de invoering van het circulatieplan, wordt geld uitgetrokken voor de organisatie van het Burgerkabinet waarvan het bestek vandaag ook op de agenda staat.

Daarnaast maakt deze budgetwijziging 2016 ook duidelijk dat de vertramming van buslijnbundel 7 van groot belang is voor de verdere uitbouw van het openbaar vervoer in Gent. In de periode 2016-2019 wordt immers een totaal van 740.000 euro voorzien voor de studiefase van deze vertramming. Op die manier doen we vanuit de stad ons deel. We mogen dan ook verwachten dat de Vlaamse regering zal volgen met de nodige budgetten om die stap vooruit voor het openbaar vervoer in Gent mogelijk te maken.

Voor de jonge en toekomstige generaties zal hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, energiezuinig wonen een evidentie worden, maar niet zonder dat we vandaag verder stappen zetten. Dit gebeurt ook met de met de budgetwijziging met een strategie rond warmte- en koude-netten en het versterken en uitbreiden van succesvolle E-coaching. Succesvol, want dankzij de 25 bedrijven die een energieactieplan activeerden is goed voor een besparing van 1000 ton CO²

Als stad maakten we ook de nodige middelen vrij voor het opmaken van studiewerk rond klimaatadaptie (Kettingplein) en het opmaken van een overstromingskaart.

De financiële situatie van de Stad Gent is gezond. De autofinancieringsmarge was weliswaar groter ingeschat, en blijft positief. De situatie van onze kas is gezond en schulden ontsporen niet, in tegendeel. We moeten tegelijk ook waakzaam blijven. Enerzijds over bijkomende besparingen die op ons afkomen, anderzijds doen we belangrijke investeringen, maar weten we dat er nog ruimte is om daar verder in te gaan. De uitdagingen die ik al eerder noemde in het begin zij niet min: zeker de uitdaging om voldoende kwaliteitsvolle woningen te vinden voor elke Gentenaar.

Onze ambitie om klaar te zijn voor de toekomstige generaties werd in 2015 verder kracht bij gezet en is ook rode draad bij de budgetwijziging. Met extra plaatsen in de kinderopvang en extra scholen.

Stad Gent investeert en blijft stappen zetten richting die bruisende, faire, gezonde stad die klaar is voor toekomstige generatie en daar staat onze Groen fractie ten volle achter.  

geplaatst op: 28/06/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.