Gent aan de slag met TTIP-motie

Na debat over een burgerinitiatief nam de gemeentenaad een motie aan over TTIP op 29 september. Deze motie maakt duidelijk dat vrijhandel geen vrijgeleide kan zijn om als lokale overheid niet te kunnen verder werken aan sociale en ecologische doelstellingen. Met de bevestiging van het voorzorgsprincipe staat bescherming van consumentenrechten, volksgezondheid, sociale rechten, dierenwelzijn en het milieu voorop. In de motie werd opgenomen dat Gent via het netwerk van steden in Europa (Eurocities) mee verantwoordelijkheid wil opnemen in het Europees debat en stelt zich zo op als een duurzame haven- en handelsstad, als verantwoordelijke maar bescheiden speler met uitgesproken sociale en klimaatneutrale ambitie.


Daarom vroeg ik aan de burgemeester, die ondervoorzitter is van Eurocities, in welke mate de Gentse motie in Eurocities al werd besproken en of er steun is voor de kritische motie van stad Gent.


Ten slotte peilde ik ook naar verdere stappen die de burgemeester nodig acht.


 


Wegens de buitenlandse reis van de burgemeester antwoordde Schepen Bracke in zijn plaats het volgende:


 


 


De burgemeester kan u meedelen dat hij de Gentse motie op het Executive Committee (de Raad van Bestuur dus) van EUROCITIES op 5 november 2015 in Malmö een eerste maal heeft toegelicht. Alle leden hebben ook de motie op voorhand ontvangen.


Op die vergadering is afgesproken een debat ten gronde te voeren op de ExCom van 23 februari 2016 in Brussel. Bij de genodigde experts werd op onze vraag professor doctor Ferdi Deville van onze Universiteit Gent gevraagd. Het debat verloopt aan de hand van de inhoudelijke punten van de Gentse motie.


Ik heb via Bart Staes de praktische info ontvangen:


 « Netwerken van steden, collectieven en burgers:
Nu het verzet tegen de vrijhandelsverdragen opdrijven Ã‚»


Dinsdag 23 februari te 19u30
Zaal Helder Camara, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel


Voor de verzetsbeweging tegen de vrijhandelsverdragen is een cruciaal uur aangebroken. De voorstanders van deze verdragen zijn van plan om zo snel mogelijk CETA goed te keuren en de onderhandelingen over TTIP nog dit jaar af te ronden. Gemeenschappelijke verzetsacties in onderling overleg van de talrijke collectieven, burgers en steden zullen van doorslaggevend belang zijn in de komende maanden.


Tijdens deze avond zullen we de discussie inleiden met het concrete voorbeeld hoe multinationals vrijhandelsverdragen aanwenden om de milieupolitiek te verzwakken. Het bedrijf TransCanada gebruikt het Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord NAFTA om een zaak met claim van 15 miljard dollar aan te spannen tegen de regering van de Verenigde Staten. De aanleiding is de stopzetting van de constructie van de Keystone XL pijplijn voor teerzand; die stopzetting is een grote overwinning voor de klimaatbeweging en het klimaat zelf. Met CETA en TTIP zou de Europese klimaatpolitiek het volgende doelwit van de vervuilende industrie kunnen worden


Tijdens het tweede deel van de avond zullen we het woord geven aan een vertegenwoordiger van de stad Barcelona. Deze “rebelse” stad wil een drijvende kracht zijn in het verzet via het bondgenootschap tussen TTIP/CETA-vrije steden en gemeenten in Europa. Het is in dit kader dat een vertegenwoordigster van de lokale basisbewegingen zal uitleggen wat er op het spel staat voor ons dagelijks leven, om op die manier de burgers bewust te maken en te mobiliseren voor een cruciale democratische zaak.


Met deelname van


Melinda St. Louis, directeur internationale campagne's, Public Citizen (USA)


Natacha Cingotti, afdeling economische rechtvaardigheid, Friends of the Earth Europe (België)


Gerardo Pisarello Prados, vice-burgemeester van Barcelona (Spanje, Catalonië)


Karine Watelet, geëngageerde burger (België)


Felipe Van Keirsbilck, vertegenwoordiger van Alliantie D19-20 en Alter Summit (België)


 


Verder luidde het antwoord als volgt:


 


In de EUROCITIES-werkgroep ‘Public Services’ die op 22 maart in Gent plaatsvindt staat het TTIP opnieuw op de agenda.


Voorts heeft de burgemeester het voorstel gelanceerd, aansluitend op de bijeenkomst van de werkgroep, een debat met onder andere het middenveld te organiseren. Momenteel wordt de datum en de formule bij het burgerinitiatief afgetoetst.


De mate van steun voor de Gentse visie hangt af van de uitkomst van het debat gepland op 23 februari. Positief is dat tijdens de meeting van 5 november in Malmö heel wat steden de bekommernissen van Gent deelden, vandaar ook hun bereidheid om hierover verder een standpunt in te nemen.


Wat uw vraag betreft welke stappen de burgemeester nog nuttig acht om er voor te zorgen dat een mogelijke TTIP overeenkomst minstens voldoet aan de voorwaarden van de Gentse motie, kan hij u meegeven dat de onderhandelingen over het TTIP intussen op Europees niveau verder lopen.


In februari zijn zij aan de 12de ronde toe. In vergelijking met de vorige ontwerpen ziet de burgemeester ook voorzichtige positieve ontwikkelingen, zoals het EU-voorstel om het ISDS te vervangen door een bemiddelingscomité bestaande uit rechters. In de tussenkomst van EU-commissaris mevrouw Malmström in het Vlaams parlement hoorde de burgemeester eveneens verschillende punten die tegemoet komen aan de Gentse motie.


Niettemin moeten wij waakzaam blijven en blijven ageren. Vandaar dat de burgemeester tijdens de ExCom van EUROCITIES de noodzaak van een gesprek met EU-commissaris Malmström op tafel zal leggen.


In het kader van de opmaak van de ‘Urban Agenda’ van de EU is het niet meer dan logisch dat de impact van de TTIP-onderhandelingen op de steden in kaart wordt gebracht, en dat de EU op de hoogte is van de stedelijke bekommernissen. Bovendien staat in het actieplan 2016 van de Europese Commissie de noodzaak aan meer transparantie en betrokkenheid van stakeholders bij het TTIP. Hierop moeten wij met EUROCITIES inspelen.


Op Vlaams niveau werd de motie aan minister-president Bourgeois overgemaakt. Die heeft daar intussen op gereageerd. Onder meer kreeg Vlaanderen Internationaal de opdracht om op 16 maart in het gebouw van VLEVA, in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden, een debat over het TTIP te organiseren. Gent is voor het panel uitgenodigd. De burgemeester hoopt dat de minister of iemand van zijn kabinet hierop aanwezig zal zijn en vooral aan het debat zal deelnemen.


Eenzelfde brief werd aan de premier overgemaakt, maar de reactie ging niet verder dan een bedanking voor de brief. Geen initiatief dus, wat spijtig is. Hoe dan ook: de burgemeester is alvast blij dat de federale overheid de door de EU gevraagde assessmentoefening over het TTIP heeft opgestart. De uitkomst wordt in september 2016 verwacht. De burgemeester hoopt dat het lokale niveau een onderdeel van het onderzoek uitmaakt.


Uit het overzicht blijkt dat de burgemeester, zoals door de gemeenteraad beslist, alle bevoegde beleidsechelons die met het TTIP te maken hebben, heeft aangesproken. En dat zal hij blijven doen.


Tijdens zijn gesprek met de burgemeester van San Francisco zal de burgemeester onze bezorgdheden en onze visie over een SMART-TTIP ook toelichten. Dat gesprek vindt nu woensdag plaats.


 


De gemeenteraadsmotie gaat niet zover als het Groenstandpunt over TTIP. Binnen een coalitie moeten nu eenmaal compromissen gemaakt worden, maar met de bevestiging van het voorzorgsprincipe staat bescherming van consumentenrechten, volksgezondheid, sociale rechten, dierenwelzijn en het milieu voorop. En we zullen als fractie de opgenomen engagementen in de aangenomen motie blijven opvolgen. Het is ook duidelijk dat de burgemeester deze ter harte neemt. Op die manier nemen we onze rol op als verantwoordelijke maar bescheiden speler met uitgesproken sociale en klimaatneutrale ambitie.


 


geplaatst op: 19/02/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.