Halverwege de legislatuur: Gent neemt verantwoordelijkheid op

Collega’s,

als Gentenaars zijn we fier op onze stad. Omdat we het anders doen, omdat hier veel mogelijk is, we een open en warme stad zijn waar veel gebeurt. Deze coalitie belichaamt dat gevoel. In cijfers en daden.
Samen met het middenveld en de Gentenaar.

We zijn halfweg de rit en het is duidelijk dat we de zeer moeilijke financiële situatie nu onder controle hebben. Dat gebeurt ondanks tegenvallers zoals de stijgende inflatie en vooral het eenzijdig schrappen door de Vlaamse regering van de compensatie voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing van bedrijven voor hun outillage.
Laat duidelijk zijn, dat dàt geen goed bestuur is.


Desondanks is de saneringsoperatie ondertussen grotendeels met succes afgerond, het positieve resultaat stijgt zelfs lichtjes. Er wordt scherper gebudgetteerd. Het heeft immers in de BBC geen nut om budgetten te voorzien die daarna niet worden gebruikt. Want het staat de inzet van die middelen voor nieuwe of meer prioritaire noden in de weg. Het budget 2016 toont ook al hoe er opnieuw budgettaire ruimte is om bijkomende uitdagingen zoals sociale huisvesting of de strijd tegen radicalisering op te nemen of om nieuwe initiatieven zoals de wijkbudgetten en wijkinvesteringen of energiecoaching naar kleine bedrijven. Er is opnieuw zuurstof in de organisatie, we kunnen de vernieuwing verderzetten. Dat geldt ook voor de herstructurering van de stedelijke en OCMW-administratie en de centralisatie van de diensten aan de Zuid. Daar zijn de eerste grote stappen gezet en zijn de vervolgstappen in kaart gebracht en in uitvoering. ook hier is er stilaan opnieuw ruimte om mogelijke scherpe kantjes die de organisatie onder druk zetten af te ronden. Zo zullen er terug meer middelen zijn voor de vervanging van langdurig zieke personeelsleden zodat dit niet tot een spiraal van uitvallende personeelsleden komt wanneer in een bepaalde dienst een te krap overgebleven personeelsbestand de zaak recht moet houden.

Ook wordt niet geraakt aan andere steunpilaren van het Gentse beleid en budget, met name de basisdienstverlening, het forse investeringsbudget en de pensioenreserves.

Ik wil dan ook namens de Groen fractie de betrokken ambtenaren en kabinetsmedewerkers bedanken voor het engagement en de gedrevenheid om dit begrotingswerk op tijd tot een geheel te krijgen. We weten dat BBC geen evident instrument is, voor de hele stadsorganisatie overigens, om het juiste overzicht te krijgen, laat staan vlotte interpretatie van het budget van de komende jaren mogelijk te maken.

 

Beste collega’s,

Na twee moeilijk jaren kon dit bestuur in 2015 eindelijk ten volle aan de slag. 2016 wordt nu het jaar waar dit bestuur nu op volle snelheid tot realisaties zal overgaan, waarbij ze  haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.

En als ik de conservatieve oppositie goed beluister, dan is het duidelijk. Alles wat Gent zelf doet, is niet goed!

Ik zeg u, het is gemakkelijk om als stad de verantwoordelijkheid voor die belangrijke uitdagingen van zich af te schuiven. Maar dat doen we niet. Integendeel. Terwijl Vlaanderen en de federale regering de factuur indirect of zelfs direct richting steden en gemeenten sturen, kijkt deze coalitie de uitdagingen voor de Gentenaars recht in de ogen: ik denk aan klimaat, mobiliteit, kindvriendelijke stad, armoede, wonen en ten slotte veiligheid en verbondenheid.

Klimaat

Collega’s,
onze klimaatambities zijn helder en ambitieus: 40 procent minder CO² uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraal in 2050. Niet toevallig hebben we als eerste stad, met steun van de voltallige gemeenteraad,  het tweede burgemeestersconvenant ondertekend, terwijl hogere overheden onderling bakkeleiden wie misschien wat zou kunnen doen… Gelukkig was er in Parijs de voorbije dagen wat meer gezond verstand dan bij het vertrek van de Belgische delegatie naar de COP, zonder akkoord én zonder minister.

Het voorliggend budget toont aan waar op vlak van klimaat nog een tand wordt bijgestoken : zo zal het succesvolle energiecoachingtraject naar kleine bedrijven worden aangepast en uitgebreid ; wordt gezocht hoe we mede-eigenaars van appartementen kunnen ondersteunen in energie-investeringen, en wordt samen renoveren op vlak van energie door subsidies duurzame wijken verder versterkt. . Stad Gent bevestigt hiermee haar koploperpositie inzake lokaal klimaat- en energiebeleid en vervult hiermee niet alleen een voorbeeldfunctie, maar geeft bovendien een krachtig signaal aan hogere overheden.

We nemen dus als stad onze verantwoordelijkheid.
Het contrast met de Belgische bevoegde ministers toen de klimaattrein vertrok kan niet groter zijn. Het zal nu zaak zijn om het historisch akkoord in Parijs in de praktijk om te zetten.

Mobiliteit
Collega’s,

‘Er kan geen enkele auto meer bij’. Een uitspraak, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet van ons. Wel van de politie… Gent stond al een tijdje stil. Ook voor en tijdens de werken. Maar de vraag is, waar gaan we naartoe?

De voorbije jaren werden zeer belangrijke stappen gezet om de mobiliteit in Gent te verbeteren en te verduurzamen. Belangrijke fietsroutes werden veiliger en comfortabeler en belangrijke infrastructuurprojecten werden op de rails gezet. Ook letterlijk. Er is sterk geïnvesteerd in een constructieve relatie met De Lijn met het gekende resultaat tot gevolg. De tramverlengingen naar Zwijnaarde en het UZ zitten in eindfase; er is een beter nachtnet in Gent en zelfs het tracé voor tramlijn 7 ligt ondertussen vast.

De belangrijkste stap is echter zonder twijfel de goedkeuring van het nieuwe Mobiliteitsplan dat de bereikbaarheid van Gent én de leefkwaliteit voor de Gentenaars voor de volgende decennia garandeert. Daarom ook het jaarlijks bedrag van een half miljoen euro voor extra personeel,  om nog beter de inbreng van de burgers, ondernemers en handelaars te capteren. De Groen-fractie kijkt alvast uit naar de kwalitatieve invulling van de nieuwe openbare ruimte die zal ontstaan door het circulatieplan en het uitgebreide voetgangersgebied. Waarvan de inrichting zal gebeuren samen met bewoners en andere stakeholders. Zoals dit de voorbije jaren gebeurde met de leefstraten, ontwerpateliers, de autovrije zondagen, enzovoort.

In dat kader moet het ook duidelijk zijn dat Mobiliteitsplan meer is dan louter het circulatieplan. De plannen voor een stadregionaal fietsroutenetwerk, nieuwe tramlijnen, trage wegen voor voetgangers,… moeten er allemaal samen toe leiden dat de modal shift, de mobiliteitsomslag, die we voor ogen hebben ook effectief wordt gerealiseerd. . Iedereen profiteert mee van een bereikbare, veilig en gezond Gents mobiliteitsbeleid. Het is dan ook goed om vast te stellen dat voor deze projecten ook de nodige middelen worden uitgetrokken.
We nemen dus als stad onze verantwoordelijkheid.

Kinderen en jongeren perspectief geven

Collega’s,

Kinderen, jongeren en jonge gezinnen zich thuis laten voelen in Gent begint van kleins af aan. Van bij de crèche. Bijkomende middelen voor extra crèches in de buurt blijft prioriteit om de sociale, economische en pedagogische functie van de kinderopvang bereikbaar, betaalbaar en kwaliteitsvol te houden, met oog voor inclusie. Het Lokaal Loket Kinderopvang zal hierbij een belangrijke rol spelen, zodat elke ouder vlot zijn weg vindt naar dat aanbod.

Het is duidelijk dat ook de ambitieuze capaciteitsprojecten in het onderwijs op volle toeren komen. Voor 2016 staat er heel wat op stapel: 7 scholen met uitgebreide bouwwerkzaamheden. We zitten op schema om tegen het einde van deze legislatuur zowat 2.500 extra stoelen in onze Gentse klaslokalen te realiseren. Er komt extra personeel op de bouwdossiers wat de realisatiegraad en duurzaamheid van o.a. schoolgebouwen ten goede komt. Ook in de huisvesting van het jeugdwelzijnswerk en jeugdwerk wordt volop geïnvesteerd. Met een injectie van bijna 1,7 miljoen aan investeringen zullen er in 2016 zeer mooie projecten opgestart kunnen worden voor de kinder- en tienerwerkingen van De Bonte Was, El Paso, De Wilde Eend en heel wat andere jeugdorganisaties.

Met de organisatie van het prestigieuze en internationale congres ‘Child in the City’ illustreert Gent dat het haar absoluut menens is om van Gent de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te maken. De lancering van het met 182 maatregelen doorspekte Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke Stad doet ons dromen dat we deze ambitie waar zullen maken. Voor onze fractie is het inspraaktraject J1000 dat eveneens in 2016 opstart één  van de hoogtepunten van het Actieplan.

Kinderen en jongeren zijn in onze ogen belangrijke burgers in onze stad. Ook voor hen nemen we onze verantwoordelijkheid.

Wonen en Stadsontwikkeling

Burgemeester, collega’s,

afgelopen vrijdag waren we aanwezig op het onthaal nieuwe inwoners met meer dan 200 ingeschrevenen. Toch een pak mensen. Maar het is evident dat we de kinderen en jongeren die in Gent opgroeien, ook in Gent willen houden. Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is voor de Groenfractie al jaren een strijdpunt. Onze fractie is dan ook tevreden met de 5 miljoen euro extra middelen voor een inhaalbeweging op vlak van leegstand van sociale woningen Samen met een half miljoen extra voor de ondersteunende diensten.

Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing moeten hand in hand gaan en vooral duurzaam zijn. We bouwen nu aan de wijken van de toekomst. En daarvoor hebben we een duidelijke visie op lange termijn nodig en voorbeeldprojecten op het terrein. Zeker als we weten dat er uitdagingen zijn op vlak van demografie, klimaat, mobiliteit en wijkopbouw en een nieuwe stedelijke economie. Om maar één project te noemen: de ecowijk op het oude terrein van de Gantoise in Gentbrugge.

Collega Dirk Holemans zal hier later verder op in gaan, maar laat het duidelijk zijn… Ook op vlak van huisvesting neemt Gent zijn verantwoordelijkheid

Veiligheid en verbondenheid

Collega’s,

Bij discriminatie en polarisatie zijn er geen winnaars, alleen maar verliezers. Onze Groenfractie steunt dan ook ten volle de recent aangekondigde maatregelen die genomen zijn om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. En laat me dan ook heel duidelijk zijn: discriminatie kan niet. Ook niet omwille van veiligheid.

 

Collega’s,
Na de aanslagen in Parijs is veiligheid en verbondenheid, bijzonder actueel.

De politie moet onze vriend zijn, moet ieders vriend zijn. In belang van ons allen. Zowel voor de politie als de Gentenaar. En de waardering voor de inspanningen die vele politieagenten hebben gedaan de voorbije weken en wellicht nog een tijdje zullen doen is oprecht.

De laatste tijd zijn heel wat spijtige voorvallen in de media gekomen die niet alleen de positie van de politie in een lastig parket brengt, maar ook burgers, gemeenschappen, … doen twijfelen aan de betrokkenheid en samenhorigheid aan deze stad. Laat mij duidelijk zijn, dat kan niet.
Gent is een stad waar elke Gentenaar ook het recht heeft om Gentenaar te moeten en mogen zijn met gelijke rechten en kansen.

Racisme en radicalisering beginnen met dezelfde letters. En beiden zijn niet-Gents. De stad gaat dit niet uit de weg en neemt zijn verantwoordelijkheid.

Daarom zijn er extra middelen vrijgemaakt tegen radicalisering en zijn vinden blijven we aandringen op om het korps de handvaten te geven om die Gentse diversiteit te belichamen en er op de juiste manier mee om te gaan.

Collega’s,

 

De Groen-fractie is fier op de afgelegde weg van deze, voor Gent, nieuwe coalitie en het pad die we mee uitgetekend hebben. Wij zijn heus niet de enigen die dit zeggen. Lees het recent doorgestuurd jaarrapport van jeugdraad er maar eens op na. Of het rapport Iedere stem telt dat vorige week werd voorgesteld door een Gents partnerschap, die ook tot die conclusie komt: het gaat vooruit. Maar, zo voegen ze eraan toe, en ook daarmee zijn we het eens, er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. “Nen extra effort” is nodig. Het werk is immers  niet af. Maar ik ben wel fier vast stellen dat bij het tackelen van de vele uitdagingen de daadkracht van dit bestuur in schril contrast met de regeringspartijen die pretendeerden de kracht van verandering te belichamen onder het moto ‘wat we zelf doen, doen we beter’. Er gaan geen maand voorbij of er wordt in de gemeenteraadsbanken opgemerkt dat we wéér een besparing of asociale beleidsmaatregel moeten corrigeren.

Een warme stad als Gent moet ook haar meest kwetsbaren koesteren. Het is algemeen geweten dat Groen het volstrekt oneens is met het onevenwichtige besparingsbeleid op Vlaams en federaal niveau dat in het bijzonder de zwakste bevolkingsgroepen hard treft. Onze Groenfractie steunt het Gentse stadsbestuur dat tegen de stroom invaart en zo goed mogelijk de klappen zelf opvangt.

Het wordt tijd dat op bovenlokaal niveau onze beleidsmakers de veerkracht van Gent erkennen en de samenwerking versterken of … de keuze maken om ons meer hefbomen in handen te geven om het zelf te doen.

We hebben als stad ook onze beperkingen en we kunnen bovendien de vele opgelegde besparingen of harde beleidsmaatregelen van de federale of Vlaamse regeringen niet blijven opvangen.

Ik roep ook hen op om verder werk van de uitdagingen waar Gentenaars wakker liggen. Ik denk aan strijd tegen armoede. Ik denk aan het versterken van het openbaar vervoersaanbod en investeringen bij sociale huisvesting.

 

 

Burgemeester,
Collega’s,

De meerderheid kan de Gentenaars recht in de ogen kijken. Niemand kan verwachten dat we elke match winnen. Maar het is duidelijk dat de burgers, middenveld en de politieke meerderheid aan de kar blijven trekken. En het is pas als verdediging, middenveld en spitsen samen werken dat een ploeg de volgende ronde haalt. Of de buffalo’s de kwartfinale van de Champions League gaan spelen weet ik niet. Ik hoop van wel, maar in elk geval, om de match draaiende te houden hebben we goeie scheidrechters nodig. Krachtdadig als het nodig is, mild als het kan, dicht op de bal, maar vooral neutraal en objectief.

Dit stadsbestuur zet wel vaker eens een geslaagde aanval op. En dan kijken we ook achterom om te zien of iedereen mee is…

Zonder met steun van onze Vlaamse en federale partners als het moet, maar liefst in goede en nauwe samenwerking.

Collega’s,

Besluitend:

Er is aan de sporen getimmerd de voorbije jaren, met resultaat. De trein is duidelijk vertrokken. We zijn er nog niet, maar het is duidelijk: we staan achter de Gentenaars, met beleidskeuzes op korte en lange termijn om die gezonde, veilige stad in verbondenheid vorm te geven, voor en samen met de Gentenaars.

geplaatst op: 14/12/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.