Gentse tewerkstellingbegeleiding voor vluchtelingen in de maak

Vluchtelingen opvangen is één ding. Maar wat er na?
Het is een terechte bekommernis.

Sinds 9 november 2015 kunnen asielzoekers vanaf vier maanden na hun asielaanvraag werken, op voorwaarde dat Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nog geen beslissing neemt. Het koninklijk besluit inzake arbeidskaarten is aangepast, voorheen was dit 6 maanden. Asielzoekers die in aanmerking komen om te werken, moeten een arbeidskaart C aanvragen. Hiermee kunnen zij aan de slag tot er een beslissing wordt betekend door CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De aansluiting bij de arbeidsmarkt zal voor heel wat van hen om voor de hand liggende redenen, niet evident zijn.

·             Op welke manier bereidt Gent zich hierop voor?

·             Hebben we daar een partner aan de VDAB om de toeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt te vereenvoudigen?

In de commissie werk stelde ik deze vraag aan Schepen van Werk, schepen Coddens.


De stad zal zijn verantwoordelijkheid nemen om de integratie en begeleiding naar werk te faciliteren. Gericht op wie die mensen zijn, welke talenten en competenties ze hebben en wat mogelijke hinderpalen zijn als taal, diplomagelijkschakeling en compententies ikv vacatures.

Belangrijk zijn de middelen die via VDAB vrij komen en engagement binnen OCWM hiervoor.

Punt is de mensen in de opvanginitiatieven zo snel mogelijk op een zinvolle manier te laten werken aan een toekomst, die ze misschien in onze samenleving zullen uitbouwen. Dat zal niet voor iedereen het geval zijn, natuurlijk. Want niet iedereen zal finaal een statuut verwerven. Maar voor het grootste deel zal dat wel zo zijn. En zelfs als dat niet zo is, is het goed deze mensen zinvol te begeleiden, ook in functie van competentieversterking.

Daartoe is het dus belangrijk de bijkomende inspanningen vanuit de VDAB en Inburgering, maar ook het OCMW, niet alleen afgestemd te krijgen op elkaar, maar ook op de specifieke Gentse situatie.

Zo zal de VDAB 35 extra voltijdse equivalenten inzetten (in heel Vlaanderen) om de extra instroom administratief op te vangen, te oriënteren in functie van werk, en geïntegreerde taal- en werkervaringstrajecten op te zetten.

Deze consulenten worden momenteel aangeworven met een contract van twee jaar, met de bedoeling ingezet te worden vanaf het voorjaar 2016.

In dit verband is er toezeggen van de  VDAB deze extra personeelsinzet zoveel mogelijk in afstemming met ons zal doen, in functie van een snelle screening en toeleiding, en op maat van de Gentse situatie.

Als lokale overheid zullen we onze rol maximaal opnemen om de nieuwe instroom zo goed mogelijk te begeleiden, ook in functie van werk en activering.

Principieel hebben we een partner aan de VDAB. Het is belangrijk dit partnerschap de komende weken verder te verruimen met alle andere relevante actoren, en concrete maatregelen te ontwikkelen.

geplaatst op: 14/12/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.