Jaarrekening en budgetwijziging: Gent vernieuwt en verrast

Traditioneel wordt tijdens de gemeenteraad van juni de jaarrekening en budgetwijziging besproken. Als fractieleider zette ik voor onze Groen-fractie in de gemeenteraad  in de verf dat 2013 een jaar met een moeilijke start was en 2014 een overgangsjaar om in 2015 ten volle antwoord te bieden op de uitdagingen die op ons afkomen. Gent vernieuwt en verrast. Voor een  veerkrachtige stad blijven we ons inzetten.

Hieronder de tussenkomst.
Benieuwd naar uw reactie.

Collega’s,

De uitdagingen die op Gent afkomen zijn groot en we moeten ze tot opportuniteiten kunnen ombuigen. En zijn op goede weg, maar voor ik daar verder op in ga, nog het volgende.

Ik wil alle betrokkenen bij de voorbereiding van de documenten en de besprekingen op de commissies bedanken voor de inspanningen die zijn geleverd om de documenten toch nog wat duidelijker en toegankelijker  maken.

De BBC is een nieuw instrument met een aantal voordelen (visie op de grote lijnen, beter zicht op de financiële situatie, beter beeld van realisatiegraad), maar toch is de leesbaarheid niet altijd even groot. Ik heb begrepen dat dit een bezorgdheid is alle fracties, er werd dan ook terecht een signaal hierover een signaal vanuit college en administratie aan de Vlaamse gemeenschap gegeven. Dit ter zijde.
 

Collega’s,

Begin 2013 stond een nieuwe coalitie aan het roer van deze stad. Met de ambitie om Gent  veerkrachtig voor de toekomst uit te bouwen in functie van de vele uitdagingen eigen voor steden in de 21ste eeuw. Ik denk aan het stijgend aantal nieuwe Gentenaars en de ‘demografische groei’, klimaatneutraliteit, nieuwe mobiliteitsaanpak, voldoende groen en woningen, het zijn geen kleine opgaven. 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad, voldoende scholen en kinderopvang in de buurt, het omarmen van diversiteit, het terugdringen van armoede, een gezonde en veilige stad… Het komt niet vanzelf en al zeker niet uit de lucht gevallen. Zonder duidelijke en soms moeilijke keuzes zouden we er niet geraken.

De start in 2013 was niet eenvoudig. Ik hoef niet vermelden dat we bij ongewijzigd beleid op een tekort van 105 miljoen afstevenden. Tegen eind 2013 was er een financieel meerjarenplan dat het pad grotendeels uittekende. En daarbij hebben we heel bewust gekozen om te blijven investeren en vernieuwen, en… om de besparingen niet af te wenden op het middenveld en zonder naakte ontslagen is voltrokken. Met een beleid om vertrekkers niet te vervangen voor de stadsorganisatie zo dragelijk mogelijk te houden en tot slot de stedelijke dienstverlening op hoog niveau te houden tegen een redelijke en faire prijs. Want collega’s, het personeel in Gent heeft weldegelijk een belangrijke opdracht te vervullen.

 

De rekening 2014 die nu voorligt bewijst dat we op de goede weg zijn met een beter resultaat zowel in het gecumuleerd budgettair resultaat (47,6 miljoen euro beter dan begroot) en een beter resultaat van de exploitatierekening (32,1 miljoen beter dan begroot). Het is duidelijk collega’s dat 2014 een overgangsjaar was. Een overgangsjaar waarin wel degelijk de doorstart is kunnen gebeuren. Wie de rekening doorbladert, merkt duidelijk dat de voorziene projecten zijn opgestart en de veranderingen die in het bestuursakkoord zijn opgenomen, een voor een worden aangepakt. De uitdagingen die op Gent afkomen zoals zopas geschetst, zijn niet miniem en de voorziene projecten vergen dan ook tijd. De ene uitdaging is al wat moeilijker dan de andere, maar stuk voor stuk worden ze aangepakt en in de steigers gezet. Wie door de stad wandelt, wie zijn wijk echt beleeft, merkt dat er nieuwe zaken komen, dat Gent verandert en toekomstig gericht nieuwe wegen inslaat.

 

Beste collega’s,

In december vorig jaar had collega Holemans het nog over de donkere wolken die vanuit Brussel richting Gent dreven. En dan heb ik het niet over de donkere wolken die ons vandaag nopen tot paraplu’s en regenbroek, maar de donkere wolken die zich vertalen kille brieven die duidelijk maakten dat er heel wat besparingen gebeuren in de toelagen vanuit Vlaanderen. Naargelang de sector konden die oplopen tot 10%. Besparingen die voor de rest nogal willekeurig, vrij laat en drastisch worden opgelegd. Het verdient een pluim om vast te stellen dat dit college erin geslaagd is om die besparingen bij deze budgetwijziging op te vangen en zo kan vermijden dat ze uitmonden in een verminderd aanbod of dienstverlening of in verminderde toelagen of werkingsmiddelen voor het middenveld.

De nieuwe of vernieuwde Gentse beleidsaccenten blijven boeien nu ze concreter worden en op het terrein worden ontplooid.  

De Groen fractie stelt vast dat de transitie naar een gezondere,  duurzamer, veiliger en meer mobiel Gent volop loopt of beter gezegd, volop fietst. Er kwam vorig jaar 21 km nieuwe fietsinfrastructuur bij, waaronder 9 km nieuwe fietspaden, 10 km fietssuggestiestroken, nieuwe fietsbruggen en –tunnels en een nieuwe fietsstraat in de Voldersstraat. Om nog maar te zwijgen van de talrijke kleine ingrepen die gebeurd zijn in het voordeel van de fietser en vanzelfsprekend… de invoering van zone 30.

 

Er is met dit college hard gewerkt aan de krijtlijnen voor een nieuwe mobiliteitsaanpak wat zal resulteren in een het Mobiliteitsplan, dat in september dit jaar zal worden voorgelegd voor deze raad. Enkele heel belangrijke zaken uit dit Mobiliteitsplan, nl. het parkeerplan en de nieuwe circulatie in de binnenstad zullen het komende jaar verder worden geconcretiseerd.

 

Verder was er ook het experiment met de leefstraten, dat jaar na jaar groter en intensiever werd. En waarbij bewoners van een straat van onderuit samen beslissen over de inrichting van hun droomstraat en de daarbij horende invulling van de mobiliteit in hun straat. Dit jaar zijn er maar liefst 21 leefstraten in Gent.

 

Er is een verhoogd investeringsbudget voor het onderhoud van de Gentse wegen. En er worden grote inspanningen geleverd om dit ook waar te maken op het terrein. Vandaar dat we het ook goed vinden dat daaromtrent een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten met Farys zodat naast het eigen personeel ook bijkomende projecttleiders vanuit Farys kunnen worden ingezet. En tot slot wordt er blijvend ingezet op het onderhoud en het herstel van de Gentse voetpaden met daarvoor de nodige financiële middelen.

 

Tot slot is voor ons belangrijk dat er ook is gestart met een nieuwe co-creatieve aanpak voor de aanleg van  centrumpleinen in deelgemeenten, één in Drongen en één in Oostakker. Drongen zit ondertussen in de laatste fase. Met het traject voor Oostakker wordt gestart in dit najaar.

 

Bekijken we de enorme uitdaging van de klimaatneutraliteit, dan merken we met de Groen fractie  dat we nu volop op koers zitten om de ambitieuze doelstellingen van onze stad inzake klimaatneutraliteit te realiseren.

 

Belangrijk en opmerkelijk daarbij is dat uit de realisaties rond klimaat een verhaal is van alle Gentenaars en wat er verder allemaal op het terrein is aan het gebeuren:
Zo is er het stimuleren van energiezuinige woningen via o.a. een inkomensgerelateerde premiewaaier waarbij in totaal via subsidies maar liefst 484 energiezuinige maatregelen gerealiseerd zijn en dat op een periode van 3 maanden. Ook het lanceren van de Energiecentrale, waarbij op 3 maanden tijd al 178 Gentenaars extra advies inwonnen, willen we hierbij toch even vermelden.

 

Naast individuele burgers als doelgroep, richt het beleid zich ook op bijvoorbeeld Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Er wordt bij de budgetwijziging 2015 2.000.000 euro gereserveerd voor de subsidiëring van energiezuinige renovatie van sociale huurwoningen. Sociale woningen waarvoor de uitdagingen overigens om een kentering teweeg te brengen rond renovatie en bouwen van bijkomende woningen groot is. 

 

Maar het beleid richt zich ook specifiek op bedrijven. Een pilootproject via E-coaching  van 15 bedrijven leverde maar liefst 1820 ton CO2-reductie op (en een besparing van 360.000 euro). Logisch dat er is besloten om een nieuw project van E-coaching te gunnen voor 110 bedrijven. Tot slot is er ook nog ReGent. Met onder meer  de realisatie van niet minder dan 1051 Energiescans, 67 ingeleide energieleningen en 114 trajectbegeleidingen. En duidelijke ondersteuning in het klimaatverhaal naar kwetsbare Gentenaars.

 

En ook de realisaties in het kader van Gent en garde verdient aandacht, naast gekende initiatieven als donderdag veggiedag, was 2014 vooral het jaar van het lanceren van Moestdazo? (een online tool voor moestuiniers) en het zeer geslaagde initiatief ‘Niets is Verloren Festival’, met maar liefst 7.500 deelnemers.

 

Collega’s,

 

Moet ik nog duidelijk maken dat het menens is met onze missie en in het bijzonder rond kind- en jeugdvriendelijke stad? Ik verwees al eerder naar, het niet doorrekenen van de Vlaamse besparingen: bijna 600.000 besparingen op de werkingsmiddelen van het onderwijs, op het flankerend onderwijsbeleid en op het jeugdwerk worden niet doorgerekend.  Het aantal medewerkers van de Dienst Kinderopvang wordt met ruim 20 VTE versterkt om de werkdruk bij de medewerkers te verlagen én de pedagogische kwaliteit hoog te houden. En dan is er natuurlijk het ambitieuze, stadsbrede actieplan - dat straks nog wordt besproken – om van Gent definitief de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te maken.

Wat verder duidelijk maakt dat in 2014 hard is gewerkt aan investeringen en vernieuwing zijn de 4 Brugfiguren Intra-Europese Migratie (BIEM) worden verdergezet op stadsbudget. Het is nodig om blijvend sterk te investeren in deze vaak uiterst kwetsbare doelgroep. Ik verwijs ook naar het IVA Stedelijk Onderwijs Gent versterkt de inzet van duurzaam transportmiddelen van schoolgaande jongeren…

 

Eén van de belangrijke uitdagingen van Gent is het groeiend aantal inwoners. Er zal dus meer vraag zijn naar onderwijs en kinderopvang. We spelen daar op in en zetten deze politiek met volle overtuiging verder. Laat ons uiteraard ook niet de verbouwingen en renovaties aan de bestaande schoolgebouwen vergeten, waar we een sterke klemtoon leggen op het duurzaam energieverbruik en in afwachting van het Actieplan Leerrecht om onder meer de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken, maken we werk van een Gents actieplan en maken we ondertussen al 20.000 euro vrij.

 

Ook op andere domeinen zien we opnieuw beweging. Terwijl naarstig wordt doorgewerkt aan een aantal bijgestelde projecten zoals de Oude Dokken en de Fabiolalaan met betere en duurzamere ontwerpen, komt ook nieuwe stadsvernieuwingsinitiatieven op gang. In Ledeberg is uiteindelijk de Standaertsite aangekocht, op Muide-Meulestede is een conceptstudie in de maak die vanuit bewoners is aangevraagd en verkregen is en nu door hen wordt aangestuurd. Ook voor de Dampoort en Sint-Amandsberg zullen straks de eerste keuzes voor projecten aan de orde komen.

En vergeten we ook niet Nieuw Gent waar er niet zo eenvoudig traject moet worden opgestart om eindelijke tot de nodig keuzes te komen zodat dat er een vernieuwde leefbare wijk tot stand kan komen. Ook daar worden straks de nodige ontwerpstudies in gang gezet.

 

Maar naast deze projecten op het terrein zijn ook belangrijke plannen in de maak. Het nieuwe structuurplan ‘Ruimte voor Gent’ zal het oude Ruimtelijk Structuurplan Gent opfrissen en laten antwoorden op een aantal nieuwe uitdagingen waar we het hoger al over hadden.

Het RUP Wonen moet een impuls zijn om bijkomende ruimte in de stad te creëren waar snel nieuwe en eigentijdse stedelijke woningen of woonprojecten kunnen komen.

 

Laat ons ook niet het beleid rond de duurzame bedrijventerreinen en innovatie niet vergeten. Of – zeer belangrijk – de nieuwe sluis voor onze haven.

We komen als stad krachtig uit hoek als het gaat over discriminatie en racisme, bespreken straks ook nog de nota intra-europese migratie en tot slot… niet onbelangrijk pakken we verder de armoede aan. En we weten, daar is nog werk. Helaas, maar dit stadsbestuur blijft het wel doen. Niet persé in de budgetwijzing, maar wel voortbouwend op het bestaand budget dat een belangrijk deel uitmaakt van de Gentse begroting.

 

We kregen nog maar onlangs het resultaat van het Gentse beleid rond artikel 60 en u weet dat we met dit bestuur er voor gekozen hebben om het aantal werknemers via artikel 60 op te drijven. En wat blijkt? We staan als stad Gent bovenaan als het gaat over toe leiden naar het normaal economisch circuit (NEC). En bijgevolg over de degelijke omkadering. Onlangs werd het nieuwe werkpunt geopend en ik ga de cijfers over de verschillende projecten rond jeugdwerkloosheid waarvan we akte hebben genomen in de commissie niet herhalen, maar ook daar is de uitdaging groot; maar elke jongere die we kunnen bereiken is een stap vooruit.


 

 

Beste collega’s,

 

Ik kan zeer kort zijn in mijn conclusie.

Dit college is hard aan het werk. Het bestuursakkoord is daarbij het richtkader. Gent blijft vernieuwen en verbazen en dat is voor ons belangrijk en essentieel.
En voor die veerkrachtig stad, daar blijven wij als groenen ook voor gaan.

 

 

geplaatst op: 22/06/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.