Waar anders dan in Gent moeten kinderen en jongeren hun ding kunnen doen?

 

Bijna 1 op 3 Gentenaars is 25 jaar of jonger. Ik ben er één van...

Kinderen en jongeren zijn het sluitstuk van ons Gents programma. Als jongste kandidaat ben ik daar fier op en zal ik dit ook benadrukken in de campagne en hopelijk ook in de Gentse gemeenteraad.

Morgen stellen sp.a en Groen Gent de campagne voor die de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zal kleuren‚Ķ Maar niet alleen dat; na verschillende politieke raden, congressen, overleg met het middenveld en twee ideedagen voor alle Gentenaars zijn we tot een vernieuwend stadsproject gekomen.

Met meer dan 100 pagina’s en krachtlijnen voor de stad hebben sp.a en Groen samen voor een stadsproject met ecologische en sociale keuzes voor alle Gentenaars…

Hieronder alvast een dertigtal krachtlijnen:

Gent, meest kindvriendelijke stad in Vlaanderen

1. Gent wil de meest kindvriendelijke stad in Vlaanderen zijn. We investeren in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en in bijkomende basisscholen in eigen buurt. Kinderen zijn welkom in Gent. Daarom leggen we meer speelpleinen aan en richten we het publiek domein kindvriendelijk in.

2. Er komt een Huis van de Jeugd, waar alle jongeren terecht kunnen en waar o.a. de kindersecretaris zijn vaste stek heeft.

Gent, samen sterk

3. Bij grote stadsvernieuwingsprojecten worden bewoners van meet af aan betrokken via een participatiepact. Per project wordt een afsprakennota gemaakt.

4. Gent heeft aandacht voor haar senioren. Vereenzaming, armoede en uitsluiting gaan we tegen via een aanpak op wijkniveau en intergenerationele projecten. Daarnaast investeren we in wonen op maat.

5. Blauw meer op straat: wat niet tot de kerntaken van de politie behoort, kan door burgerpersoneel overgenomen worden. Wijken en deelgemeenten bepalen samen met de politie hun prioriteiten.

Gent kiest voor een andere mobiliteit

6. Gent wil koploper zijn in Vlaanderen op het vlak van duurzame mobiliteit. We zetten vooral in op fiets en tram. We willen onze reputatie als fietsstad verstevigen. Een netwerk van snelfietspaden zorgt voor veilige verbindingen tussen alle delen van de stad. Daarnaast investeren we in meer en veiligere fietsenstallingen. We willen een fijnmazig tramnet en investeren veder in de realisatie van nieuwe tramlijnen.

7. In samenwerking met De Lijn zorgen we voor combitickets voor evenementen, voorstellingen en grote sportmanifestaties.

8. We maken een ring van P&R-parkings aan de rand van de stad. De parkeerplaatsen in de binnenstad zijn in de eerste plaats voor de bewoners.

9. We zetten de herinrichting van het Dampoortkruispunt op de agenda van de hogere overheid. Hierbij moet voorrang gaan naar de veiligheid van voetgangers en fietsers en de doorstroming van het openbaar vervoer.

Gent, samen tegen armoede

10. We zeggen resoluut neen tegen armoede en uitsluiting. We werken een stedelijk armoedebeleidsplan uit, waarin bijzondere aandacht gaat naar kinderarmoede.

11. Werk zorgt voor een inkomen, en dat is de beste remedie tegen armoede. Ondanks dat er veel werkzoekenden zijn, raken veel vacatures niet ingevuld. Daarom zetten we speciaal ontwikkelde tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s, zoals een degelijke taalopleiding, op. Daarnaast trekken we naar de wijken met lokale banenmarkten, zoadat jobs en mensen elkaar vinden.

Gent, stad met een ecolabel

12. Gent wordt koploper inzake duurzaamheid en klimaatneutraliteit in Vlaanderen. We voeren de strijd op tegen energiearmoede en zetten in op groepsaankopen en goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven, bijvoorbeeld door de aanleg van warmtenetten en groendaken op bedrijfsgebouwen.

13. We roepen een halt toe aan de verloedering van het leefmilieu door programma’s te ontwikkelen samen met de Gentenaars, bedrijven en de Vlaamse overheid. De strijd tegen fijn stof wordt versterkt en versneld.

14. We voeren een ondersteunend beleid voor biolandbouw en stimuleren de aanleg en het onderhoud van volkstuintjes.

Gent werkt

15. De kanaalzone wordt verder uitgebouwd als volwaardig industrieel gebied, dat zich grensoverschrijdend uitstrekt van Gent tot Terneuzen. De Gentse haven wordt het voorbeeld op vlak van duurzaam ondernemen. Hierbij gaat bijzondere aandacht voor een vlot woon-werkverkeer.

16. De stad wil coöperatief ondernemen een plaats geven in de Gentse economie. Daartoe ondersteunt ze bestaande en nieuwe coöperatieve initiatieven.

17. Als stad van de toekomst investeert Gent in creatieve, vernieuwende en duurzame initiatieven en projecten op wetenschappelijk, technologisch en artistiek vlak. Creatief ondernemerschap wordt gestimuleerd.

18. De stad Gent richt een stedelijk agentschap op voor de sociale economie dat ook erkend wordt als een invoegbedrijf.

19. Het takendebat wordt gekaderd binnen de te ontwikkelen visie op Gent 2030. Reorganisaties zijn noodzakelijk voor een effici√ęnt werkende overheid.

Gentenaars genieten samen

20. We herstellen het Koning Albertpark in zijn oorspronkelijke staat door een deel van het viaduct aan de Zuid (tussen de R40 en het Wilsonplein) af te breken en terug te geven aan het park.

21. We kiezen voluit voor de realisatie van de groenpolen rond de stad, die voor elke Gentenaar per fiets bereikbaar is en waarin een divers recreatief nevenaanbod aanwezig is. Inzake natuur wordt het standstill-principe gerealiseerd. Tot slot gaan we op zoek naar private of semi-publieke tuinen of parken, die kunnen opengesteld worden voor het publiek.

22. Elke Gentenaar zou minstens op één boom zicht moeten krijgen. Straten, pleinen en parken zijn de tuinen en de terrassen van alle Gentenaars. Het openbaar domein wordt een aaneengesloten netwerk van aangename en kwaliteitsvolle publieke ruimtes, die voor iedereen toegankelijk zijn.

23. De tweede lus in het winkelwandelgebied van de Gentse binnenstad wordt gesloten door de ontwikkeling van de Waalse Krook als ontbrekende schakel in de lus Korte Dagsteeg, Walpoortstraat, Zuid, Vlaanderenstraat, Brabantdam.

24. De Gentse Feesten blijven een uniek volksfeest met een divers maatschappelijk en cultureel programma. We plaatsen de feesten op de culturele scène als een ontdekkingsfestival.

25. We bouwen het Kunstenkwartier uit, met Citadelpark en de Waalse krook als cultuurplekken van de 21e eeuw.

Gent, stad waar we graag wonen

26. We breiden het aantal woningen in onze stad. We zorgen daarbij voor een groter aandeel aan gezinswoningen en maken nieuwe woonvormen mogelijk. Voor sociale huisvesting helpen we de maatschappijen een inhaalbeweging te maken. We gaan ook voor meer goede en betaalbare private huurwoningen en we zullen investeren in de renovatie van de Gentse woningen.

27. We maken een plan duurzame stadsontwikkeling voor de hele stad. We werken het stadsvernieuwingsproject in Ledeberg af en starten in andere buurten met de Dampoortomgeving als eerste project. We hebben ook aandacht voor de aanpak van de 20ste eeuwse gordel (herwaardering en waar mogelijk ook verdichting).

28. Er komen tegen 2018 minstens zes nieuwe wijkparken bij. In overleg met de buurtbewoners geven we een nieuwe, tijdelijke bestemming aan braakliggende terreinen en grote leegstaande panden. Liefst met een culturele, groene of recreatieve invulling.

29. Gent, een propere en afvalarme stad. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt opgevoerd met gerichte campagnes en goed georganiseerd opruimwerk en een duidelijke bestraffing van overtredingen.

30. We investeren in kleine infrastructuur in buurten en stimuleren het buurtgevoel extra door vaste sportmomenten op buurtniveau in te lassen. Sociale media worden ingeschakeld om mensen die geen lid zijn van een sportclub samen te brengen. Via een sport-dating-site kunnen buren elkaar uitnodigen voor een sportief treffen. Voor gezinnen met kinderen wordt een portaalsite ontwikkeld voor sport- en jeugdkampen.

Het volledig programma zal eerstdaags op de website van sp.a en Groen Gent verschijnen…

Kan je niet wachten om meer te weten? Kom zeker af naar het Pand (Onderbergen) om 10h30 voor de kick-off van de campagne... Want Gentenaars doen het samen.

geplaatst op: 04/05/2012

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.